elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena škorpión a Muž škorpión

Posted by elizabethin na 13. novembra 2013

beach-boy-couple-girl-happiness-Favim.com-258059Náš muž či žena, chlapec či dívka budou kráčet po stejné cestě vzájemně se posilujících vlivů jako kterýkoli jiný pár se slunečními znameními ve vzorci 1-1 a s kompatibilními světelnými tělesy. Přesto zde bude několik odlišností. Jednou z nich je naprostý nedostatek nahodilosti a dočasnosti v jejich povaze, a tedy i v jejich vztahu.

Štíři se spojují navždy. Štíři se zároveň rozcházejí navždy. Stejně tak se i usmiřují. Nic z toho, co dělají, nemá být dočasné. Ve chvíli rozhodování jde vždy o rozhodnutí na celý život. Jestliže je něco přece jen donutí změnit směr (a musí to být téměř Boží ruka, neboť oba jsou narozeni v pevných znameních), nový směr je znovu stejně neměnný jako ten předchozí.

Ted’ si možná kladete otázku, zda jsem se nespletla (což by při tom množství nejrůznějších kombinací nebyl až takový div) a nevpustila do této kapitoly o Štírech párek Blíženců. Ne, opravdu jsem se nespletla. Žádní Blíženci na obzoru. Milenci ve znamení Štíra se skutečně uchýlí ke změně jen ve velmi vzácných případech. Svou zmínkou o možnosti změny jsem jen chtěla ukázat, že pokud opravdu změní směr své cesty, pak tím není nijak narušena stálost jejich rozhodnutí. Změnit jejich nové rozhodnutí je stále stejně obtížné jako dříve. To je také důvod, proč je tak nebezpečné snažit se dosáhnout změny v plutonském srdci, neboť tato změna bude trvalá.

Naděje na usmíření a odpuštěni mezi dvěma Štíry je daleko menší než u jiných dvojic se stejným slunečním znamením. Obě strany jsou příliš opatrné, než aby se nechaly kousnout dvakrát. Existuje nepatrná možnost, že se dva Štíři setkají, seznámí a vstoupí do manželského svazku, poté se rozvedou a po čase se znovu spojí ve stejném legálním svazku. Avšak tato možnost je velice malá. Já osobně znám jen jeden případ, kdy dva Štíři znovu uzavřeli manželství a nyní jsou do sebe zamilováni více než kdy jindy. K rozvodům a opětovným svatbám stejných párů dochází u ostatních znamení překvapivě často. To je fakt, který si kromě několika astrologů uvědomuje jen málo lidí. Většina lidi by byla zřejmě překvapena při pohledu na statistiky (a já věřím, že mile překvapena), avšak to nic nemění na skutečnosti, že osoby pod vládou Pluta se v těchto statistikách objevují jen vzácně.

Každá možnost změny je vždy oběma podrobně posuzována, neboť obě strany jsou si vědomy jejího trvání.Některá ostatní znamení, o kterých jsme právě mluvili, se rozvádějí a znovu vstupují do manželského svazku i několikrát za sebou. Mluvíme-li o Štírech, pak několikrát uzavíraná manželství nejsou běžným jevem; a můžeme říci, že téměř hraničí s jejich možnostmi. Jestliže znáte pár, který takto činí, pak si můžete být jisti, že jejich horoskopy jsou silně ovlivněny Blíženci, Rybami nebo Střelcem, případně jde o případ adopce. Adopce je mimochodem závažný problém, jejž mnoho lidí – kromě astrologů – podceňuje. Já sama jsem se setkala s mnoha lidmi, jejichž horoskopy jasně prozrazovaly, že jejich údajní nositelé nemohou být pod vlivem udávaných horoskopů. Výsledkem bylo odhalení celé řady tajných adopcí, které by jinak zůstaly navždy utajeny.

A já jsem toho názoru, že každý člověk má nezcizitelné právo dozvědět se pravdu o svém datu narození, a to bez ohledu na emocionální utrpení, které může takové zjištění způsobit adoptivním rodičům. V astrologii vládne Pluto spolu s Merkurem a Jupiterem otázkám souvisejícím s adopcí. To je důvod, proč muž a žena ve znamení Štíra jsou často součástí procesu adopce, ať už jako potenciální pěstouni nebo jako rodiče odevzdávající dítě k adopci. Samozřejmě že tento adopční syn-drom nelze aplikovat na každý takový pár, ba ani na většinu takových dvojic. Protože se však těchto párů týká častěji než párů jiných, rozhodně stojí za zmínku. Poněvadž Štíři jsou přesvědčeni, že uchovávání tajemství je ctností, je třeba jim připomenout, že děti mají v případech adopce nezadatelné právo na informace, zejména jakmile dosáhnou dospělosti.

Ve většině případů je sklon Štírů zachovávat tajemství ve své podstatě pozitivní. V tomto případě je však tato vlastnost jednoznačně škodlivá. Na světě je jen málo tak krásných a chvályhodných činů, jako je adopce, přijetí sirotka do svého srdce. Je nepravděpodobné, že dítě, když dospěje do věku, kdy začne chápat složitost lidských citů, neocení nesobeckou oddanost svého adoptivního rodiče. Nicméně podvod na dítěti, provedený jen v zájmu ochrany citů dospělých, je schopen zastínit původní krásný skutek. Doufám, že toto pochopí všechna sluneční znamení, která čtou tuto kapitolu, a ne jen Štíři. Neboť je nejvyšší čas, aby taková nespravedlnost skončila, aby skončilo potlačování lidských práv, které je často podporováno rozhodnutím soudů.

Mimo to, že Pluto ovládá zrození a adopci, je také vládcem smrti nebo spíše toho, co za smrt označujeme, tedy přechod do jiné úrovně vě-domí, cestu z jednoho pozemského těla do jiného. Možná že se zdá zvláštní, když na tomto místě, kde jinak pojednávám o partnerských vztazích, zmiňuji smrt. Není to však již tak překvapivé, pokud si uvědomíme, že našimi partnery jsou dva Štíři. Pro ně je smrt přirozeným tématem. Ve skutečnosti je to právě to, co je svádí dohromady. Často sdílejí jedinečné názory na smrt, které ostatní považují za nepřirozen? a depresivn?. A pr?vě porozumění je to, co hledají. Snad každý Štír zažil bolestivé odloučení od milované bytosti, ať již v dospělosti či v dětství. Jeden z partnerů (nebo možná dokonce oba) již prošel předchozím manželstvím a do druhého vstupuje jako vdova či vdovec.

Někdo z nich možná zažil blízkost smrti a pocit návratu, pro nějž není racionální vysvětlení. Smrt má rozhodně nezanedbatelný vliv (pozitivní i negativní) na jejich životy. Jako ve všech ostatních vztazích ve vzorci 1-1, a v tomto obzvláště, vztah obou partnerů je obohacen o nepopsatelný prožitek štěstí ze setkání s člověkem, který bez zbytečného vysvětlování chápe věci, které ostatní považují za podivné či přímo bláznivé, Takové prožitky štěstí jsou velice vzácné. Tento pocit důvěrně známého domova, který se k vám vrací prostřednictvím partnera, je nádherný dar, jímž se mohou obdarovat navzájem.Pluto také v astrologii řídí mysteria náboženství a reinkarnace. Poněvadž všichni Štíři jsou pod vlivem této klidné, ale mocné planety, muži i ženy pod jeho vlivem často zažívají neobyčejné prožitky reinkarnace a náboženského osvícení zprostředkované skrze lásku. Náboženství je pro Štíry přirozenou cestou k tématu sexu.

Jiná sluneční znamení se možná diví, jaká že může být spojitost mezi náboženstvím a sexem. Pro naši dvojici to není žádná záhada. Jejich fyzické vyjádření lásky je tak křehké a téměř neuchopitelné, že ačkoli může unikat porozumění jejich myslí, spojuje jejich srdce a duše do jen zřídka zažívané jednoty bytí.Vzájemná citlivost a hloubka jejich potřeb činí z jejich milostného vztahu neobyčejný zdroj uspokojení a naplnění. Pokud je jejich Slunce, Luna a jiné planety v poškození, potom jejich vztah nemusí být tak extatický. Mohou se vyskytnout problémy, jako je frigidita, impotence či naopak promiskuita. Avšak sex je ve všech svých čistých i nečistých aspektech neoddělitelnou součástí Štírovy osobnosti:

Je tedy nasnadě, že bude hrát podstatnou roli ve vztahu dvou jedinců narozených v tomto znamení.Velkým nebezpečím ohrožujícím jejich štěstí je Štírův sklon vracet utržené rány. A možná ještě nebezpečnější je Štírův zvyk skrývat před druhými své skutečné pocity, ze strachu, že by byly považovány za projev slabosti. To je samozřejmě politováníhodné, neboť to vede k celé řadě nedorozumění, jejichž konec je často v nedohlednu. Dokonce může vést tak daleko, že se jejich cesty rozejdou, aniž by tušili, jak moc oba touží po usmíření. Dlouhé týdny a měsíce mohou naši dva Štíři skrývat před svým druhem vlastní touhy. A přitom by stačilo postavit se společně pravdě tváří v tvář. Namísto toho zachovávají mlčení.Avšak Plutova maska zdánlivého klidu, za kterou se schovávají, není tak bezpečným úkrytem, jak si představují.

Za jejich předstíraným nezájmem je strach z odmítnutí a zavržení. Já bych oběma citlivým milencům ráda položila následující otázku: Jestliže si nejste schopni otevřít svá srdce navzájem, komu je kdy budete schopni otevřít? Možná jednou, někomu, nějak? Někomu přece musíte věřit. A u nikoho nebude vaše tajemství ve větším bezpečí a nikdo je nebude uchovávat citlivěji než Štír. Tak jako v ostatních vztazích i v tomto číhají na oba partnery obvyklá nebezpečí. U Štírů se mohou týkat do jistě míry nevěry (ke které se lidé pod vládou Pluta uchylují jen ve chvílích největší beznaděje a zmatení), hypnózy, alkoholu, drog a negativních aspektů okultismu.Oba jsou často zbytečně podezřívaví, což je problém, který je možné odstranit jen pomocí dokonalé upřímnosti.

Oba jsou rovněž poněkud sobečtí a mají dost silný sklon k násilnictví. Tyto rysy jsou posíleny v milostných vibracích dvou Štírů, totéž však platí i o jejich odvaze, ohle-duplnosti a ochotě chránit druhého. Jestliže se budou oba vědomě snažit zdůrazňovat pozitivní aspekty svých osobnostních charakteristik a potlačovat jejich negativní stránky, pak se mohou spolehnout, že se jim vyplní všechna společná přání. Odpuštění je magickým slovem, které dokáže vyřešit každý Štírův pro-blém. Jestliže zvládnou tuto největší z ctností (neboť všechny ostatní jsou bez ní ničím), pak jejich láska může trvat věčně a věčně by měla trvat každá láska. Je důležité, aby si oba dobře pamatovali následující: On není tak nezávislý, vyrovnaný a neovládá své emoce tak, jak by se mohlo zdát.

Ani ona ale není tak odtažitá a netečná, jak by napovídala její mlčenlivá povaha. Nosit masku je tak obtížné. Může to být nezbytné na veřejnosti, ale když jste v náručí milované bytosti, je načase sejmout masku a tmavé brýle, za kterými se tak rádi schováváte, a být zase sami sebou. To je pravý smysl lásky – přijmout milovanou bytost se všemi jejími chybami. Ve skutečnosti se někdy stává, že právě tyto nedokonalosti vás přimějí milovat svého druha ještě víc, neboť jsou vstupenkou do jeho soukromí, ke sdíleným tajemstvím. Je to důkaz důvěry, která nebude zneužita a poskvrněna výsměchem ani příkrým soudem. Bývá velmi smutné, že když se partneři Štíři pohádají a oba tajně touží po usmíření, ani jeden v sobě nedokáže najít sílu přijít a omluvit se.

Jako by zapomněli, že existují věty typu: “Je mi líto, že jsem ti ublížil.” Nebo: “Už se na mne nezlob.” Příliš dlouho se tvářili, že nikoho nepotře-bují a nechtějí být na nikom závislí. Možná by jim mohla pomoci vzpomínka na dětství. Kdysi dávno, v roce 1975, se malá dívenka, tehdy osmiletá, narozená ve znamení Štíra, zamilovala do staršího chlapce narozeného ve stejném znamení. Jak tomu u osob ovládaných Plutem bývá, jejich vztah byl během roku zastíněn několika úmrtími dívčiných oblíbených psíků. Dlou-hé měsíce bojovala naše malá dívenka se strachem projevit své city z obavy z odmítnutí, či dokonce výsměchu. Nakonec po dlouhém trápení přece jen zvítězil cit. Sedla si a napsala své lásce dopis. Dopis byl v typickém štířím stylu. Krátký, přímý a věcný.

Ani slovo nazbyt. Požádala jsem tuto dívku (dnes již ženu), aby se o něj podělila se všemi milenci Štíry. Navzdory svým představám o posvátnosti soukromí souhlasila. Řekla, že doufá, že tento dopis poslouží jako návod všem Štírům, kteří skrývají ve svém srdci tajemství a nevědí, jak s ním vyjít na denní světlo. Zde je tedy její dopis. Upřímná, pravdivá a odvážná zpověď lásky. Od Štíra Štírovi. Drahý Miku, tento vzkaz bude stručný. Někteří mí přátelé si myslí, že jsem hloupá, když jsem do Tebe zamilovaná. Ale to mi nikdy nezabrání milovat Tě. Miluji Tě, protože oba věříme na víly, skřítky a druidy a také na kouzla a božskou pro-zřetelnost. Myslím, že to znamená, že se milujeme. Nebo snad ne? Suzanne Chinatti

 


Prevzaté z knihy “Znamení lásky” 

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: