elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Vývin čakier Človeka od Anodea Judith

Posted by elizabethin na 29. augusta 2012

 

Vývoj schopností a konceptov súvisiacich s každou čakrou nastáva v živote progresívne – každá ukončená fáza podporuje zdravé prebudenie ďalšej čakry. Aj keď väčšinou fungujeme cez všetky čakry, existujú určité vývojové štádiá v ktorých sa učíme rôzne zručnosti čakier a pripájame si ich do osobnosti.

Naše čakry sa väčšinou vyvíjajú postupne odspodu až navrch súčasne s naším vekom, pričom niekedy je nevyhnutné aby sa vývoj novej čakry začal, aby sa vývoj čakry pod ňou mohol ukončiť, teda vývoj čakry sa prekrýva s vývojom nasledujúcej. Samozrejme u každého jedinca sa nachádza odchýlka a táto nezrovnalosť sa rozširuje smerom k vyšším čakrám.

Prvý kompletný cyklus čakrového vývoja trvá približne 20 rokov. Celý cyklus sa opakuje na komplexnejšej úrovni keď dieťa opustí domov a začína svoj dospelý život.

1. Čakra

vývoj: stred tehotenstva – 12 mesiacov po pôrode, vrcholí vo 4.-5. mesiaci

“Čokoľvek si želáme zmeniť v dieťati by sme najprv mali preskúmať a zistiť či to nie je niečo čo by sa dalo lepšie zmeniť v nás.” — C. G. Jung

Prvá čakra súvisí s formovaním fyzického tela počas predpôrodného vývoja a raného detstva. V tomto štádiu je rast tela najrýchlejší a je naň zameraná životná sila. Vývojovou úlohou dieťaťa je naučiť sa ovládať svoje telo – satie, jedenie, trávenie, uchopenie, sedenie, lezenie, státie, chodenie a manipuláciu s predmetmi – v súhrne ako zaobchádzať s fyzickým svetom a náročnou gravitačnou silou. Tieto úlohy sú neuveriteľne náročné a zaberajú väčšiu časť vedomia počas prvého roku.

Vedomie dieťaťa je zamerané dovnútra, s malým uvedomením vonkajšieho sveta. Bábätko žije zrastené v symbióze so svojou matkou, ešte si neuvedomujúc svoju oddelenosť. Kým sa dieťa nenaučí pohybovať sa bez pomoci hoci aj minimálna nezávislosť je nemožná. Objavenie a ovládnutie motorických funkcií je prvým krokom k nezávislosti.

Vedomie v tomto štádiu sa sústreďuje hlavne na prežitie a fyzický komfort. Keď sú tieto potreby patrične uspokojené, ukotvujú ducha do fyzického tela a dieťa sa cíti vítaným vo svete. Úspešný postup cez toto štádium nám dáva zmysel pre dôveru a prisvedčuje naše právo byť tu a naše právo mať. Toto štádium buduje základy bezpečia a uzemnenia umožňujúc seba-zachovanie a formujúc fyzickú identitu.

2.čakra

vývoj: 6 mesiacov – 2 roky, vrcholí v 12.-18. mesiaci

Druhá čakra, ktorú charakterizuje dualita, vnem, pocit amobilita prichádza do vedomej pozornosti zhruba v šiestom mesiaci, keď ostrosť zrakového vnemu umožňuje dieťaťu zaostriť na vonkajšie predmety a získať širšiu perspektívu. Pozorovateľný stav čulosti nastáva keď si dieťa sadne a prvýkrát si uvedomí veci v priamom dosahu.

Ako sa dieťa učí liezť a chodiť, vyvinie si schopnosť vzdialiť sa od matky a okúsiť krátke chvíle nezávislosti. Dieťa začína prichádzať na to že je samostatným jedincom. Pretože je stále veľmi závislé na matke je tento objav vzrušujúci a desivý zároveň. Zaťažené rozpornosťou sa dieťa vydáva do sveta rôznorodosti a možností, pričom toto štádium je charakterizované konfliktom rozdelenie verzus pripútanie.

Počas jeho skúmania dieťa zažíva svoje prvé rozdiely – dvojaké alternatívy – dobré a zlé, potešenie a bolesť, blízkosť a vzdialenosť, seba a iných. V tejto fáze sú tieto rozdiely skôr cítené ako chápané. V tomto bode dieťa charakterizujú potreby, vnemy a túžby. Potreby chcú byť uspokojené. Vnemy dávajú priestor túžbam. Potreby a túžby vyznačujú motiváciu na premiestňovanie – uvidieť niečo, pohybovať sa k tomu, spájať sa s tým a začleniť sa do toho (najčastejšie pomocou úst). Keďže jazyk zatiaľ nie je vyvinutý, hlavný spôsob komunikácie je cez emócie. Toto štádium sa sústreďuje na vznik emocionálnej identity, ktorá je zameraná na seba-uspokojenie.

3.čakra

vývin: 18 mesiacov – cca 4 roky

Tretia čakra začína fázou “pokus o autonómiu”. Dieťa sa úspešne “vyliahlo” z matky a cíti sa dosť bezpečne v tejto oddelenosti aby chcelo experimentovať s jeho vôľou. Čo bolo bezmocnou túžbou v druhej čakre sa teraz stáva činom vôle, s malou nádejou úspechu  . Vývoj jazyka umožňuje dieťaťu pochopiť čas v pomeroch príčiny a následku. Táto realizácia umožňuje začiatok kontroly impulzov a zdržanie pôžitkov. (Keď zjem zeleninu, dostanem dezert.) Tu už  podvedomé, inštinktívne stavy nižších dvoch čakier začínajú podliehať vedomej kontrole, signalizujúc výstup vedomého ja a zobúdzanie ega.

”Sila hraníc nášho ega je výsledkom všetkých správne objasnených vývojových kríz.” — J. Bradshaw

Dieťa je v tomto štádiu prirodzene sebecké a praje si vytvoriť pocit osobnosti, sily, a schopnosť samostatne vytvárať a definovať seba samého. Uvedomuje sa ako oddelená bytosť a zameriava sa na dynamiku sily cez skúmanie a vývin jeho osobnej vôle. Významným úspechom dieťaťa je zmysel pre samostatnosť a vôľu,  harmonicky vyvážená s vôľou ostatných. Zlomenie vôle dieťaťa je veľmi škodlivé, rovnako ako umožnenie prílišného pocitu kontroly dieťaťa bez nastavenia limitov. Toto je formovanie osobnej ego identity, zameranej na seba-definíciu.

4. čakra

vývin: 4 – 7 rokov

Štvrtá čakra sa vyvíja keď dieťa opustí tvrdohlavú egocentrickosť tretej čakry a začína prejavovať záujem o vzťahy mimo tých hlavných s matkou a otcom. Toto neznamená že srdce sa ešte neotvorilo. V predchádzajúcich fázach je srdce otvorené, ale nie je inteligentné, je nevedomé svojej lásky. Keď sa zobúdza štvrtá čakra, láska sa stáva viac vedomou, spávanie je vedome prispôsobené na vyjadrenie alebo získanie lásky.

Samostatnosť vyvinutá v tretej čakre dáva základ pre vzťahy s ostatnými. Vzťahy v rodine poskytujú dieťaťu prvý model na formovanie ich vlastných vzťahov. Dieťa internalizuje vzťahy v rodine a začína mať kamarátov rovnakého veku. Charakter týchto vzťahov podstatne vplýva na sebavedomie dieťaťa a z tohto dôvodu odmietnutie alebo strata môže byť v tomto štádiu zvlášť škodlivá.

Svet rodiny je sociálnym základom pre vstup do väčšieho sveta škôlky a školy. Rozmýšľanie cez pojmy umožňuje vnímať svet ako komplexný súbor vzťahov a porozumieť týmto vzťahom je dominantnou úlohou. “Prečo to oheň robí teplým?” “Prečo Zuzkina mamina jazdí na inom aute?” “Prečo má ocko bradu a ty nie?” Naučiť sa ako veci spolu súvisia je hlavným zameraním vedomia v tomto štádiu.

Táto fáza hlási formovanie našich vzťahových programov a našej sociálnej identity. Úspešné vytvorenie zdravej sociálnej identity je podmienené seba-akceptáciou, ktorá zároveň umožňuje akceptovanie iných.

5.čakra

vývin: 7 – 12 rokov

Toto je fáza kreatívneho vyjadrovania. Keď dieťa vyvinie svoju sociálnu identitu a chápe základným vzťahom medzi sebou a svetom, rozvinie sa obdobie osobnej kreativity. Keď boli predchádzajúce etapy úspešné, dieťa má pevné vnímanie vlastnej osobnosti a je energeticky a emocionálne naplnené. Vzniká tu túžba posunúť túto energiu ďalej do kreativity, do činu, ktorý dáva niečo naspäť, ponúknuť vlastný prínos pre svet. Schopnosť urobiť tento prínos a byť zaň uznaný je podstatné pre udržanie zdravého ega. Myslenie dieťaťa funguje na symbolickejšej úrovni, umožňujúc kreatívne a abstraktné rozmýšľanie.

Toto je doba rozmachu, experimentovania a kreativity. Z tohto dôvodu je dôležité podporovať prirodzenú zvedavosť dieťaťa a jeho kreativitu. Rovnako dôležité je modelovanie zdravých foriem komunikácie. Toto obdobie je formovaním kreatívnej identitys dôležitou vlastnosťou seba-vyjadrenia.

6. čakra

vývin: v puberte (adolescencia)

Zobudenie tejto čakry potrebuje schopnosť rozoznávať vzory a modely, a aplikovať ich v životných rozhodnutiach.  Predstavivosť pomáha dieťaťu vyvinúť symbolickú predstavu o svete.

Pre dieťa v puberte to značí obdobie opätovného preskúmania ich sociálnej identity, pričom tentokrát je táto voľba viac vedomá. Sociálna identita štvrtej čakry je zväčša vytvorená na báze nevedomej reakcie na rodinnú dynamiku. U dieťaťa môže začať záujem o spiritualitu, mytológiu, alebo symbolizmus, buď cez hudbu, texty, známe filmové ikony alebo najnovšiu módu v škole. Keď je tomuto záujmu umožnené dospieť vedie k formovaniu archetypálnej identity, ktorej záujmom je seba-reflexia.

7. čakra

vývin: od ranej dospelosti

Siedma čakra je spájaná s honbou za poznaním, formovaním svetonázoru, vznikom spirituálnych snáh. Všetky kúsky nových informácií sú filtrované cez vyvíjajúci sa svetonázor (stále sa meniaci), formujúc základ správania v budúcnosti.  Siedma čakra je zaujatá hľadaním významu – kladie otázky o podstate života, univerza a seba samého.

Toto vedie ku vzniku univerzálnej identity, ktorá sa nachádza v našom jadre cez seba-poznanie.

Interaktívny vývin – čakrový systém ako celok

Je dôležité upozorniť na rolu stúpajúcich a klesajúcich energetických prúdov počas vývinu. Pokles vedomia z korunnej čakry vedie k organizácii surových energií zdola a podporuje schopnosť prejsť k ďalšej fáze. Uvedomenie (7.čakra) nášho tela (1.čakra) nám umožňuje rozlíšiť sa od neho, a tak sme ho schopní obsluhovať a fungovať vo fyzickom svete. Vznik predstáv (6. čakra) nám umožňuje vnímať svet mimo nás a zobúdza v nás vnem inakosti a túžbu pohybovať sa a objavovať (2. čakra). Vývin jazykových schopností (5. čakra) nám umožňuje vykonávať našu vôľu (3. čakra) keď s niečím súhlasíme alebo nie.

Ťažkosti nastávajúce počas týchto kritických etáp môže mať rovnako vplyv na čakru ktorá sa práve vyvíja ako aj na čakry nasledujúce. Napríklad niekoho pocit moci je pozitívne ovplyvnený bezpečne dosiahnutými základnými potrebami na prežitie. Ľahkosť srdca je podporovaná starostlivými dotykmi v štádiách prvej a druhej čakry a naša schopnosť komunikácie je  podporovaná egom v rovnováhe a zmyslom pre lásku a akceptáciu.

Toto je článok z Eprakone, ktorý uverejnil Glidor 24 z knihy Anodey Judith – Západné telo, východná myseľ.

a ja mu týmto ďakujem za zdieľanie :-)

zdroj – http://eprakone.wordpress.com/2012/02/03/vyvin-cakier-od-anodea-judith/#more-20921

viac na :

Harmonizácia čakier pomocou Minerálnych liečivých Kameňov

Harmonizácia čakier pomocou cvičenia 5 Tibeťanov

Choroby a Emócie ukryté v Čakrách

Liečivé kamene a Čakry

Harmonizácia čakier Pomocou hudby I.

1. čakra Múládhára, nazývaná čakrou Koreňa alebo Základnou čakrou

Reklamy

2 komentáre to “Vývin čakier Človeka od Anodea Judith”

  1. anitraM said

    Ja k tvojmu článku pridávam tento, lebo je to zaujímavé čítanie a je v tom veľa pravdy. Neviem prečo sa len v málo literatúrach opisuje 13 čakrový systém, zrejme 7 čakrový považujú za základ pre človeka a vyššie čakry sú pre jeho duchovné navedenie .

    http://atlara.wordpress.com/2012/08/24/erica-di-orendi-sedem-cakier-nebude-stacit/

    • dakujem martinka, ten clanok je vyborny a naozaj sa sem hodi. dakujem za pridanie linku, som si to precitala a je v tom kus pravdy ak to mozem posudit z mojeho uhla pohladu hmhmhm no ved uvidime co bude a co sa stane :-))) hlavne aby sme kazdy vedeli popracovat na sebe a ked zlepsime svoj zivot zlepsi sa aj okolo. je to tak ze kazdy by mal zacat sam od seba, inak to nejde hmhmmh
      krasny den moja a nech sa dari :-)))

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: