elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Význam planét v Našej histórii

Posted by elizabethin na 21. marca 2012

Každému roku vládne jedna zo siedmych (tzv. starých) planét, po ktorých sú pomenované aj dni v týždni. Voľným okom ďalej ako po Saturn človek v minulosti bez ďalekohľadu nedovidel. V sedemročnom cykle sa opakuje vláda každej planéty. Planetárny vládca preberá svoju vládu od svojho predchodcu vždy v prvý jarný deň 21. marca a trvá do 20. marca nasledujúceho astronomického roku a nie od 1. januára do 31. decembra občianskeho kalendára!
V týchto cykloch sa odohrali a odohrávajú všetky dejinné udalosti, ktoré viac či menej všetci poznáme. Každý si môže nasledujúcu chronológiu udalostí overiť a posúdiť, ako priliehavo zodpovedajú symbolickým významom planét (aj v dávnej minulosti).

Slnko:
symbolizuje kráľa, hlavu štátu, vládu a štátnu moc, poslancov, vyšších úradníkov, vládnucu vrstvu finančníkov, podnikov a spoločnosti, úroveň svetového diania, silu, energiu, rozmach, schopnosť konať…

Mesiac:
symbolizuje národ a jeho tradície, verejnosť, voľby, demokratické ideály, zákony, parlament, ale aj základné inštinkty, city, reakcie, domov, výživu, zdravie a masy ľudí…

Merkúr:
symbolizuje ministerské rozhodnutia, inteligenciu, úspechy obchodnej politiky, diplomaciu, vedu, reč, písomníctvo, novinárov, cestovanie, informácie, inzerciu, pokrok v myslení, nové smery a idey, matematické a technické nadanie, dopravu…

Venuša:
symbolizuje humanitu, mier, porozumenie, liberálov, svetovú úroveň blahobytu ľudstva, národné oslavy, harmóniu, lásku, ženy, pôrody, prírodu, umeleckú tvorbu každého druhu a všetko, čo súvisí so zábavou, vášňami, šťastím, blahobytom…

Mars:
symbolizuje vojnu a jej obete, spory, povstanie, revolúcie, zbrojenie, vojsko, vojenský priemysel, políciu, milíciu, vraždy, požiare, živelné katastrofy, reformy, odvahu, obratnosť…

Jupiter:
symbolizuje mier, pokoj, spravodlivosť, súdy, vládne inštitúcie, štátnosť, politiku, spojenectvo, expanziu, víťazstvo, náboženstvo, morálku, všetko, čo súvisí s úspechom, šťastím, dobrými príležitosťami, podnikaním, vzdelanosťou, bohatstvom, filozofiou…

Saturn:
Symbolizuje starosti, nešťastia, choroby, ekonomiku, nezamestnanosť, je pánom času, hviezda Židov, staroby, rozvahy, egoizmu a všetko, čo súvisí s obmedzením, koncom vecí a ľudí (so smrťou), čo vytyčuje hranice ľudských možností, stav národa, biedu, hlad, zajatie, vyhnanstvo, väznenie, je ničiteľom miest aj celých oblastí…

Planéta Urán (1781) bola objavená v období príprav na Veľkú francúzsku revolúciu. Svojím charakterom zodpovedá duchu doby, kedy sa ľudstvu Urán ukázal. Je symbolom moderného, revolucionárskeho ducha, pôvodnosti a originality, ktorý ničí všetko staré a nahradzuje to novým. Jeho energia má obrovskú intenzitu, náhle a drasticky mení všetko, narúša nehybnosť, nemennosť a vládnuci systém. Prináša potrebnú zmenu. Kto sa s jeho energiou naučí zaobchádzať, je schopný kráčať vo svojom vývoji ďalej. Ostatní prežívajú Uránov zásah do ich života ako “ranu osudu”. Urán je v spojení s novou technikou, fyzikou, intuíciou pri nových objavoch, tvorivosťou a v súčasnosti s elektrotechnikou, televíziou, videom, počítačmi, letectvom, kozmonautikou a so všetkým, čo prináša radikálnu zmenu a pretvára svet.

Planéta Neptún (1846) bola objavená tesne pred Veľkou revolúciou (1848), ktorá zasiahla Európu. Stalo sa tak v období vydania Marxovho “Kapitálu” i Darwinovej teórie (koncipovanej od roku 1836, vydanej v 1859 a rozšírenej o pôvod človeka z opice – 1871).Je to planéta univerzálnej lásky, medzinárodnosti, komunizmu a všetkého, čo je medzinárodné vo vede, umení a kultúre. Zoslabuje logiku, mravnú úroveň ľudí, zvádza k samovraždám (jednotlivcov, štáty, národy), k negácii vlastného ega, vedie k poblúzneniu, dáva genialitu v zločinoch a klamstvách. Ide o planétu falošných prorokov (sionistov, slobodomurárov, demokratov, liberálov, fašistov, komunistov…), ale aj umenia, špiritizmu, mediumity, jasnovidectva a novodobých pseudookultných náuk. Pre Neptún nejestvuje logika, štruktúra, vzťah príčiny a následku, je ilúziou všetkého čo zväzuje, je snom, predstavou, fantáziou a preto je najhoršie pochopiteľnou planétou medzi ostatnými. Je bez akéhokoľvek obmedzenia, limitov, bariér a predstavuje únik od reálneho života, spojený s alkoholom, jedmi, rôznymi otravami a drogami. Pritom však reprezentuje tajomstvo práce a vzťahov, ktoré sa odohrávajú vždy za scénou – utajene a skryto.

O planéte Pluto sa právom hovorí, ako o veľkom scenáristovi svetových dejín. Bolo vypočítané už pred koncom 19. storočia, dávno pred svojím skutočným objavením (18.2.1930 na prelome znamení Vodnára a Ryby!!!) a práve v čase, keď prebiehala svetová hospodárska kríza. Štáty sa navzájom voči sebe uzatvárali hradbami rozličných ochranných zoskupení a paktov. K moci sa dostali diktátori – v Španielsku (1923) Primo de Rivera a Franco (1936), v Taliansku (1922) Mussolini, v Nemecku (1923) zosnoval Hitler nevydarený puč a za ďalších desať rokov (1933) sa definitívne ujal moci. Po smrti Lenina (1924) sa v ZSSR s absolútnou mocou presadil Stalin. A v Turecku prišiel k moci silný muž Kemal Atatürk a ujal sa vlády tiež despotickou formou.
Pluto symbolizuje radikálnu transformáciu, premenu vedomia a bytia, je archetypom a predobrazom smrti – rozbíja všetko staré na prach a umožní nové bytie a realitu. Má obrovskú silu, ktorá sa nedá ničím kontrolovať. Pod jeho vplyvom sa dávajú do pohybu zemské vrstvy, dochádza k zemetraseniam a sopečným výbuchom, takže povrch zeme sa v dôsledku jeho účinku mení a všeobecne má obdobný vplyv aj na obyvateľstvo zemegule.

Pluto plne zodpovedá moderným smerom ako je rasový egoizmus (sionisti, boľševici), fašizmus (Mussolini, Hitler, Franco), socializmus a komunizmus (boľševici, Lenin, Stalin). Pluto zároveň prinieslo aj nový kult militarizmu a horúčkovitú záľubu v zbrojení, v ktorom všetky štáty hľadali jedinú silu a oporu voči skutočnému alebo domnelému nepriateľovi.
Pluto tranzitoval (direktívne a retrográdne) od 10.IX.1912 do 13.VI.1939, čiže 27 rokov znamením Raka. Spôsobil deštrukciu rodinného prostredia a politicky mal deštruktívny vplyv na sociálne a hospodárske záležitosti. Najmarkantnejšie bola viditeľná deštrukcia rodiny a spoločnosti v tom období práve v ZSSR a neskoršie aj v jeho satelitných socialistických štátoch, Čínu z toho nevynímajúc.

Tragédia uvedeného obdobia spočíva v tom, že národy (žijúce pod znamením Raka – hlavne Afrika (severná a západná časť), Alžírsko, Tunisko, Turecko, Mauritius, Paraguay, Nový Zéland, Škótsko atď.) namiesto toho, aby sami prevzali zodpovednosť za svoje záujmy, delegovali do čela štátov vodcov, ktorí neustále hovorili o novom poriadku, novom veku, lepšej budúcnosti, až ich masy, túžiace po obnove, prijali za “otcov národa” (v ČSR sa tiež zrodil “tatíček” i “osloboditeľ” – Masaryk – ale to je iná kapitola). Práve v tom bola a naďalej spočíva hrozba a pre celý svet varovanie, že takýto sebaklam, ako nový poriadok sveta (pozri a zamysli sa nad symbolom a heslom NOVUS ORDO SECLORUM na 1 $ US bankovke, s pyramídou nad ním. Do USA tento symbol priviezli žiaci dr. Weishaupta – Franklin a Hamiltom, ktorí patrili do skupiny iluminátov) celkom určite nemôže a nesmie vyzerať (ako ho len začíname spoznávať v jeho expanzívnej a militantnej podobe v novom tisícročí).

Astrológia zaraďuje uvedené tri planéty do skupiny generačných, lebo majú dlhodobý účinok vzhľadom k svojim cyklom – Urán obehne okolo Slnka raz za 84,01 rokov, Neptún za 164,7 rokov a Pluto za 248,9 rokov. To nie je náhoda, že tieto planéty sa na oblohe objavili vždy v prelomových dobách existencie ľudstva. A práve vtedy, keď ľudia potrebovali pochopiť “rany božie”, ktoré boli na nich zoslané.

Konjunkcie Urána, Neptúna a Pluta medzi sebou hlboko zasiahli aj do našej histórie, čo si môže každý čitateľ osobne preveriť. V zátvorkách uvádzam astrológiou kodifikované významy vzájomných konjunkcii, napríklad:
Počas konjunkcie Urán/Neptún (22.9.623) znamená ( nejasné životné ciele, revolučné myslenie, tajné spojenia, silnú odolnosť…) sa vzbúrili starí Slovieni (620) proti krutej nadvláde Avarov. Roku 623 “franský” obchodník SAMO-SLÁV prispel dodávaním zbraní a najmä osobnou účasťou na protiavarskom povstaní slovenských Slovienov, ktorí si ho zvolili za kráľa. Samo-slav sa usadil natrvalo na Slovensku a spolu so slovenskými predkami založili prvú nadkmeňovú spoločenskú organizáciu vojensko-obrannej povahy, ktorú postupne rozvinul do vtedajšej formy štátneho útvaru. Centrom tohto štátneho útvaru bolo územie okolo Bratislavy a Nitry. Táto ríša vošla do dejín ako SAMOVO KRÁĽOVSTVO alebo SAMOVA RÍŠA (623-659). V podstate ide o fakt etnogenézy zatiaľ najstarších koreňov slovenskej štátnosti, keď zanedbáme VANIOVO KRÁĽOVSTVO v rokoch 21-50 n.l., ktorého centrom bolo Považie a Pomoravie. Bol to vôbec prvý štátny útvar na území Slovenska o ktorom vieme, hoci jeho vznik a existencia bola pod ochranou a suverenitou Rímskej ríše).

Pri ďalšej konjunkcii Urán/Neptún (5.10.794) za vlády Karola Veľkého vojská friulského markíza Ericha a Karolovho syna, talianskeho kráľa Pipina napadli (796) a porazili Avarov. Zmocnili sa ich hlavného “ringu” (sídla) medzi Dunajom a Tisou. Tým oslobodili aj vtedajších Slovienov a umožnil im rozvoj spoločenskej organizácie vyššieho stupňa.
Konjunkcia Urán/Pluto (8.4.836-4.1.837) znamená (uvoľnenie všetkých deštrukčných síl, vojna, táborový život, zneužitie moci, diktovaná spolupráca, zmena spoločenského poriadku…) umožnila v rokoch 833-836 Mojmírovi, kniežaťu starých Slovienov, usadiť sa po oboch stranách rieky Moravy. Zmocnil sa územia Nitrianskeho kniežatstva a prinútil Pribinu hľadať azyl u kráľa Franskej ríše Ľudovíta Nemca. Ten mu pridelil územie v Dolnej Panónii pri Blatnom jazere, kde zbudoval svoje nové sídlo – Blatnohrad. Týmto aktom vznikla rozšírená SLOVIENSKÁ RÍŠA, o ktorej mnohí autori hovoria v tejto súvislosti o vzniku tzv. “Veľkej Moravy”. Je to zavádzajúce tvrdenie (z ideologického hľadiska), na ktorom sa zakladá úmyselne rozšírený mýtus o “prvom spoločnom štáte Čechov a Slovákov”, akého v dejinách nikdy nebolo. Skutočnou pravdou naďalej zostáva, že ani jeden historický prameň z 9. storočia neuvádza štátny útvar, ktorý by sa nazýval „VEĽKÁ MORAVA“ alebo „VEKOMORAVSKÁ RÍŠA“!

Konjunkcia Neptún/Pluto (27.5.905) znamená (úpadok síl, veľké škody, hromadné zbedačenie obyvateľstva, vyhostenie, mučeníctvo…) umožnila starým Maďarom v roku 902 napadnúť Slovensko, ale vojská Mojmíra II. ich odrazili a prinútili na útek. Roku 906 Slovieni opäť odrazili útočiacich Maďarov. Onedlho Maďari znovu napadli Slovensko z juhu. V boji padol kráľ Mojmír II. aj knieža Svätopluk. Maďari vyplienili južné kraje Slovenska zrovnajúc so zemou opevnené hrady Mojmírovcov. Ich smrťou sa končí rad slovienskych panovníkov a začína postupný zánik samostatného štátu starých Slovienov. A ďalšia konjunkcia Neptún/Pluto (1.7.1398-2.4.1399) priniesla zákon, že všetky štátne povinnosti a záväzky zemepánov v Uhorsku majú znášať ich poddaní. Atď.

-----------------------------------------------
MARS SLNKO VENUŠA MERKÚR MESIAC SATURN JUPITER
-----------------------------------------------
2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973
1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952
1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945
1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938
1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931
1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924
1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917
zdroj-astrotabu.sk
Reklamy

8 komentárov to “Význam planét v Našej histórii”

 1. ambala said

  spravne to chapem, ze ak sa niekto narodil v januari 77, tak jeho planetarnym vladcom je este Venusa a nie Merkur?

  • ano ambalka dobre chapes 🙂
   tak to je a to je dobre moja je to uzasna planeta
   tu mas linku na vytvorenie celeho horoskopu a aj spostavenim planet
   tak si zadaj datum narodenia a pozri sa ako ta ovplyvnuju

   http://osobni-horoskop.najdise.cz/

   pekny den a nenechaj sa znechutit moja

   dolezity je ludsky faktor a to si ty a tvoja osobnost co sa vytvorila do dnesneho dna, toto len pomaha pochopit, preco clovek niekdy reaguje tak ako reaguje a zmenit tym postoje a zmyslanie )

   pappa

   • ambala said

    🙂 a dakujem za link 🙂

   • za malo ambalka 🙂
    ja som sa dozvedela vsetky tienove veci o mne anaozajmito pomohlo, pochopit ako mam zharmonizovat seba
    ja si myslim, ze sme tvoreny jing a jangom a teda ak sazameriame len na to dobre zilou mocou, tak to zle sa a jtak niekde posunie a vytrci rozky a je to v nas, ci si to prizname alebo nie
    lepsie vediet o tom a pracovat s tym a byt v pohode :-)))))

    krasny piatok moja 🙂

 2. anitraM said

  Tak a teraz viem , prečo ma Neptún ťahal späť k mágii a Lucka ma naň upozorňovala, že ma môže ovládať.

  Zoslabuje logiku, mravnú úroveň ľudí, zvádza k samovraždám (jednotlivcov, štáty, národy), k negácii vlastného ega, vedie k poblúzneniu, dáva genialitu v zločinoch a klamstvách. Ide o planétu falošných prorokov (sionistov, slobodomurárov, demokratov, liberálov, fašistov, komunistov…), ale aj umenia, špiritizmu, mediumity, jasnovidectva a novodobých pseudookultných náuk.

  Niekto tomu neverí, ale tak ako nás ovplyvňujú znamenia, tak isto aj planéty.
  Ďakujem Eli za podnetný článoček. 😉

 3. ano martinka mas pravdu neptun troska sramoti, ale aj ma vladu nad niecim zahadnym a tajomnym, a je o praci a dlhodobych vysledkoch a velmi plodnych a to je dobre 🙂 tak to ta urcite charakterizuje 🙂
  ja verim ze nas ovplyvnuju aj ine energie a naozaj aj vplyv planet je dolezity a pomaha k pochopeniu urcitych nasich spravani

  ale vsetko je o nas samotnych a nasej slobodnej voli rozhodnutia a znasania dosledkov, nastastie 🙂

  posielam slniecko a vela energie kazdemu co to potrebuje 🙂

 4. anitraM said

  Prechádzame aj znameniami postupne, aby sme vedeli v sebe spracovať ich vlastnosti a naučili sa ich ovládať a neboli tvrdohlavý ako Baran, či Býk. .wink:
  Krásny piatok Eli. 😉

 5. dakujem za prianie martinka

  ja si myslim, ze ej tomu tak, ale tiez by som povedala, ze nie kazdy prejde celym zverokruhom, niektory sa naucia uz comaju a tak skoncia niekde a zavrsia svoju put lekcii na tejto zemi
  iny musi prebehnut celym zverokruhom aby zmudrel a nakoniec napravila vsetko co sa da aby to neskoncilo zle a myslim, ze s tymi ludmi co som sa zhovarala, to uvedomenie pride a naozaj viac netreba tych 12 ran v znameni je dostatocnych na poucenie xiixixi
  to je co?

  no ja by som tu svoju dusicku vypliaskala po holej, keby som vedela co vsetko si na mna nachystala xixiixi

  krasny den aj tebe martinka 🙂

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: