elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena ryby a Muž lev

Posted by elizabethin na 10. marca 2012

Přirozeně že ne každá žena ve znamení Ryb se hrbí před rozkazy svého manžela nebo milence narozeného ve znamení Lva, ale většina z nich má před Lvem přinejmenším zdravý respekt a příliš horlivě jeho řev neprovo-kuje. To platí i pro dívky s Měsícem nebo Marsem v Beranu. Ano, platí to dokonce i pro ženy Ryby typu Velryb. Co se týče Velryb, není to strach, co je nutí opatrně našlapovat, ale pevné rozhodnutí vyhnout se vy-čerpávajícím výstupům, všemu tomu ječení a mrazivému trucování, protože přesně tak se to obvykle končí, jestliže Lev cítí, že ho do tlapy bodl trn neúcty.Typické Ryby (nikoli typ Velryb) ve vztahu se Lvem intuitivně vycítí, že se musí Jeho Veličenstvu podřídit. Není důležité, co říkají, není důle-žité, jaké dobře míněné rady dostávají od svých přítelkyň (jako “bouchni si do stolu, jednou provždy”); prostě to vědí. Ryby jsou příliš moudré na to, aby používaly metod, které mohou lásku poškodit.Vzpomeňme si na učitelku angličtiny Annu a její lásku k siamskému králi. Protože tak vytrvale bojovala, aby si udržela domýšlivého, leč vroucně šlechetného lvího panovníka, můžeme se domýšlet, že byla Ry-ba s Marsem v Beranu. Král tajně obdivoval její odvahu. Až do úplného konce však ovládal jejich vztah. Člověk potřebuje něco víc než odvahu, aby si poradil s majestátem. Potřebuje vycítit, tak jak to očividně Ryba Anna vycítila, dojemnou zranitelnost vykukující zpoza lví potřeby rozka-zovat, potřeby občas patetické. Vždycky promáčím několik kapesníků, když na konci filmu (nebo knihy) umírající lví vládce přikazuje té ženě, aby se před ním v otrocky zbožné úctě poklonila, jako jedna z jeho poddaných, ačkoli na očích mu vidíme, jak po ní jeho srdce touží. A ona se poklonila.

Ano, byla jistě Rybou s Marsem v Beranu. Udržela si svou důstojnost a po-chopila, jak to je s tím hrdým, milovaným mužem. Podrobila se.Lev je ohromně citlivý, nevyléčitelný romantik. Jen Býk může být cit-livější a romantičtější než Lev. A tak se občas může zamilovaná Kočka nechat svést ryzí ženskostí a důstojně se podřídit. Je to však jen dočasná kapitulace. Nikdy se natrvalo nevzdá trůnu, nikdy dobrovolně nepustí žez-lo. To platí stejně tak pro ostýchavé typy Lvů kočiček jako pro řvoucí Lvy. Můžete do nich strkat, můžete je vést, ale jen do určité míry. Pak prudce skočí.Vyplatí se pamatovat na to, že Lev je znamení Ohně a Ryby znamení Vody, Oheň se potají bojí, že ho Voda uhasí. Není důležité, jak moc se Lev snaží ko-mandovat milovanou ženu, vnitřní úzkost, že by mohla zdusit jeho ohnivé nadšení, v něm přetrvává, a stejně tak to platí i naopak. Živel Vody v Ry-bách cítí, že by ji Lev mohl přílišným žárem vysušit.

Pokud mezi nimi trvá láska, obavy se na konec ustálí na pocitu vzájemného respektu, jak tomu bývá u všech kombinací Vody a Ohně, protože každý z nich ví, že ten druhý může zničit jeho vnitřní podstatu. Na emocionální rovině si však raději vsaďte na Velkou kočku.Jen málokdy se tato žena pokusí muže vést nebo popostrkovat. Spíše bude něžně, neústupně přesvědčovat a přidá i důvtipné lichocení. Pokud to nebude fungovat, uchýlí se k povznesené mlčenlivosti, která bude na-značovat její skrytou bolest, a to může citlivějšího Lva vehnat do vzteklého pocitu marnosti. Měla by se držet jemného lichocení, jinak zavládnou ohnivé vášně a vlhké slzy.Lev má sklon si svoji partnerku ohromně idealizovat – jako bohyni – a pak od ní očekává, že se bude podle jeho představ i chovat. Jen ob-tížně chápe, že jeho partnerka je jiná, samostatná osobnost. Místo toho ji považuje za romantický, ideální odraz sebe samého, takže ji někdy přivá-dí k zoufalství, protože žena ví, že roli ideálního obrazu navždy hrát nedokáže.

Co když si všimne jejích hliněných nohou? Snad jen muži ve znamení Štíra a Berana toho od žen očekávají tolik co Lev.Lev je jako všechna znamení Ohně teatrální a obvykle vyjadřuje své pocity s ohromným nadáním a vervou. Ryby své pocity vyjadřují jen ob-tížně a po mnoha neúspěšných pokusech se mohou vzdát a vyrazit po stezce posledního odporu: na útěk. Jestliže jsou Ryby vystaveny neustálé nespokojenosti, nelibosti a těžkému citovému tlaku, rády utečou. Už mno-zí Lvi byli překvapeni – když si po nadutém kázání přišli zkontrolovat, zda je jejich roztřesená oběť správně ponížená a ztrestaná, našli jen prázd-nou židli. Ještě před chvílí tu s trpělivým úsměvem seděla schoulená dívka. Kam šla?Odešla pryč. Daleko, daleko.Znám v Ohiu jednoho Lva, jehož chytrá, laskavá manželka už dál ne-dokázala snášet Lví kázání, a vedena pudem sebezáchovy, s žalem a slzami se rozhodla odejít (i když ho dodnes upřímně miluje). Její od-chod si uvědomil teprve poté, když v New Yorku požádala o rozvod.

Tohoto Lva sužovala téměř stejně jako ztráta jeho krásné obdivova-telky a poddané (již upřímně miloval) také ponižující představa, že ho před tak závažným rozhodnutím nepožádala o moudrou radu. Všichni by-li dojati jeho velkým, opravdovým utrpením. Nikdo není patetičtější než raněný Lev, jehož opustila zbožňovaná družka. Hýčká si svou raněnou pý-chu … je opuštěný a zoufalý … a beznadějně se pokouší skrýt bolest. Postrádal ji víc, než si mohla představit. Samozřejmě že se mýlil. Byla přece Ryba a dobře znala jeho bolest, a právě to vědomí ji bolelo také. Je pro Lva typické, že dlouho sám nezůstal. Po společensky přijatelné době nahradila jeho dívku řada obdivovatelek, které hledaly vroucí ochrani-telské rámě, o něž by se mohly opřít.Přesto však přátelé viděli, že je to jiné. Jeho líbezná tmavovlasá man-želka Ryba v sobě měla onu báječnou neptunskou směs inteligence, důvtipu, vlídnosti a soucitu, protkanou zlatými nitkami nelíčeného obdi-vu a úcty. Přehlížela slabosti Lva tak dlouho, až to nakonec nevydržela.

Nedbala jsem na všechny ty prchavé románky. Uvědomila jsem si, že stále doufám, že ztracená Rybka opět připlave do jeho náručí. Vidíte, ja-cí jsou Lvi? Dokážou si dobýt váš soucit, i když si to vůbec nezasluhují. Vroucně jsem si pro ztraceného, opuštěného Lva přála šťastný zázrak, a nakonec se mi to poněkud neočekávaně vyplnilo. Čáry máry fuk! Našel si jinou, drobnou líbeznou tmavovlásku, s téměř stejnou směsí inteligen-ce, důvtipu, vlídnosti a soucitu, rovněž protkanou zlatými nitkami nelíčeného obdivu a úcty k jeho schopnostem, osobnosti a možnostem. Nebyla vůbec pouhým stínem jeho bývalé lásky, ale překypujícím nádher-ným slunečním paprskem … tiše, poklidně se vkradla do jeho života … a nakonec i do jeho srdce, aby zhojila všechny staré jizvy.Doufejme, že se poučil. Ted’ se z něj stala vřelá a líbezná Velká koč-ka, jeho úsměv rozzáří vaše srdce a překypuje odvahou a tvořivostí.

Hlubokým zármutkem si zasloužil milosrdenství lásky, trvalého míru a spokojenosti. A pokud se týká jeho temperamentní, avšak něžné Ryby z dávných časů, také vplula do šťastných nových vod a radostně se cáká v duhových proudech slibných zítřků. Šťastné konce jsou tak nádherné. Všichni bychom se teď měli pomod-lit za to, aby se každému smutnému Lvu, který svou bezmyšlenkovitou nadutostí a pýchou ztratí rybí družku, dostalo od moudrých hvězd stejně šťastné náhody jako jemu; a aby nabyl pokory. Byla to pro něj lekce, kte-rou Ryby umějí dávat tak dobře – a Lvi ji tak moc potřebují dostat. A doufejme, že tato kapitola bude pro milence ve znamení Ryb a Lva va-rováním, aby včas otevřeli svá srdce … pokud ještě není pro Slunce a Neptuna pozdě … aby začali zpívat svou píseň v souladu.V jedné věci se budou naprosto bezkonfliktně shodovat; tou věcí je spánek. Zoologové prohlašují, že lvi spí sedmnáct hodin denně. Totéž mů-žeme tvrdit o lidských Lvech. A Ryby také zrovna nemusejí vstávat za svítání. Oba mají rádi své oči zavřené.

Takže budík asi bude příčinou svá-ru jen vzácně, obzvláště když slova dobré jitro jsou u těchto dvou obvykle něžným úvodem k milování. Ne jenom úvodem, ale dost pravděpodobně i doznívajícím akordem stejně romantické hudby předcházející noci.Ryby kromě jiného představují pro Lvy osmý dům sexu, takže dívky Ryby se zdají Lvům již na první pohled neobyčejně přitažlivé. Tato vib-race může způsobit kapitulaci na první pohled, později se Lev může začít divit. Výraz “studená ryba” se do jazyka nevloudil náhodou. Koneckonců ryby – ty opravdické – nejsou teplomilní či horkokrevní živočichové. Neznamená to, že by Ryby byly frigidní, pouze se nemusejí úplně hodit k vášnivě zapálenému Lvu tak, jak by si to sám přál – nebo žádal. Lev však musí smísit svoji smyslnost s romantikou, a dívka Ryba romantiky poskytne dostatek. Jejich intimním okamžikům tak dodá mystickou, transcendentní kvalitu.Žárlivost je pro tuto kombinaci celkem běžná.

Typická dáma Ryba si ráda zakoketuje, a jakmile má Lev jen trochu pocit, že se na jeho družku v doupěti podíval sok, mocně zařve. Od ní se však očekává, že bude pře-hlížet drobné prohřešky způsobené jeho ješitností a potřebou být obdivován.Ženy Ryby najdeme ve škále od vysloveně promiskuitních typů až k naivním, důvěřivým a oddaným manželkám, které jsou svým manželům naprosto a navždy věrné. Není také pochyb, že muži Lvi pokrývají celou oblast od typu Casanovy, který se každý týden pyšní několika novými se-xuálními trofejemi, až ke vznešenému manželovi, který klade svou manželku na piedestal a zůstává jí věrný a oddaný jako sám král Artuš. Což mi připomnělo … Artuš byl věrný a Guenevera pokukovala po Lancelotovi. Chci tím říci, že než uzavřou Ryby se Lvem nějaké dlouho-dobé závazky, měli by si být oba opravdu jisti mírou své oddanosti. Nevěra Lva rozzuří a Ryby hluboce raní. Nicméně na rozdíl od Berana a Štíra vše, kromě skutečného cizoložství, mohou tito dva tolerovat.

Žena Ryba a muž Lev si obvykle s umírněným flirtem poradí, zatímco napří-klad Berani nebo Orli obou pohlaví budou i důvěrný úsměv adresovaný napříč pokojem považovat za bolestný akt zrady, za vysloveně tělesnou nevěru.Ryby a Lev dokážou chápat lásku jako vysoce duchovní vytržení -nebo jako cit, který bezvýznamné pletky ponižují – neboť jen sama lás-ka je pro ně důležitá. Ženy ve znamení Ryb mohou být jeptišky i prostitutky, sexuálně rozverné dámy i manželky až k nevíře dobré. Mu-ži ve znamení Lva pokrývají přibližně stejnou škálu možností. Souhrnně lze říci, že Lev i Ryby by si měli vyjasnit a projednat téma věrnosti ještě před tím, než se do vztahu hluboce zaangažují.Ženské Ryby touží a potřebují v sexu naprosté citové splynutí a pocit mystického sjednocení, okořeněného špetkou tajuplnosti. Mužští Lvi za-se hledají hmatatelnější naplnění – teplo, náklonnost, vášeň. Potřebují se před milováním i po něm vyjádřit slovy.

Nadměrná slovní komunikace není ovšem vždy tím, co si neptunská žena pod pojmem tajemnost lásky představuje … takže míra společně dosažené harmonie a štěstí bude hod-ně záviset na pozici Luny v jejich horoskopech. Pokud je její Luna ve znamení Ohně a jeho ve znamení Vody, anebo jsou-li jejich Luny ve stej-ném znamení jednoho z těchto živlů, pravděpodobně svým touhám ideálně porozumějí a budou schopni je naplnit. Jinak budou potřebovat trpělivost a toleranci.Lev i Ryby potřebují především emocionální svobodu – ohromnou hromadu svěží svobody. Čím více se tímto drahocenným pokladem na-vzájem obdarují, tím bližší si budou. Avšak svoboda musí být vždy provázena důvěrou a věrností – jinak se stává pro jednoho pouhopou-hým únikem a pro druhého hrozivou trýzní. Cesta kolem světa za láskou skončí vždy tam, kde začala, neboť svět je kulatý. Je-li láska opravdová, také cestuje v kruhu, a když zmizí, je tím jediným, co nám opravdu chy-bí … a věříme, že se jednou vrátí.

Ryby (19.2. – 20.3) všeobecne

Ryba – ako ju spoznáte

Žena ryby a Muž rak

Žena ryby a Muž býk

Žena ryby a Muž baran

Žena ryby a Muž ryby

Žena ryby a Muž vodnár

Žena ryby a Muž kozorožec

Žena ryby a Muž strelec

Žena ryby a Muž váhy

Žena ryby a Muž panna

Žena ryby a Muž lev

Žena ryby a Muž škorpión

Žena ryba a Muž blíženci

http://denne.sk/

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: