elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Merkúr a jeho Retrogradita v Znameniach a Domoch

Posted by elizabethin na 15. februára 2012

Všetci dobre vieme, ako nás ovplyvňujú planéty na našej ceste životom. Len pre doplnenie toho, čo už vieme, som zhrnula veci , ktoré sú nápomocné pre lepšie pochopenie ich vplyvu na nás ,či už ako vesmírne teleso na oblohe alebo ako postavenie v horoskope v jednotlivých znameniach a domoch, ak je retrográdny.

Merkúr je najbližšou planétou k Slnku. Bol pomenovaný podľa rímskeho posla bohov (možno preto, že sa pohybuje po oblohe najrýchlejšie zo všetkých planét). Je známy už od staroveku, hoci je ťažšie pozorovateľný voľným okom.

Keďže jeho dráha sa nachádza vo vnútri dráhy Zeme, nikdy sa na oblohe nevzdiali od Slnka o viac ako 28°, a preto ho možno pozorovať len ráno, krátko pred východom, alebo večer, krátko po západe Slnka. Aj tak môže byť niekedy pomerne nápadným objektom na večernej či rannej oblohe a preto tvrdenie, že Kopernik na smrteľnej posteli ľutoval, že nikdy nevidel Merkúr je nepravdepodobné.

Merkúr obehne okolo Slnka približne raz za 88 dní po eliptickej dráhe, ktorej výstrednosť je druhá najväčšia medzi planétami Slnečnej sústavy.


Poselství Merkuru:
„Používej logické metody při všem, co děláš a říkáš, a nebudeš se muset obávat zbytečné ztráty času a prostředků.“

Varování Merkuru:
„Používej analytickou sílu své mysli pro zlepšení a ne jen pro rozebírání toho, co nepovažuješ za „perfektní“.“

Klíčová slova:
Myslet; pozorovat; studovat; analyzovat; rozlišovat; rozdělovat do jednotlivých součástí; kritizovat; úsudek; logika; spojit; přizpůsobit; přesouvat věci; rozšiřovat; manuálně vyrábět; řemesla; forma; detail; předpovídat; vypočítat; symbolizovat; tlumočit; komunikovat; hovořit; číst a psát.

Merkur, jenž byl v mytologii nazýván „okřídleným poslem“, představuje mysl, energii, která naše ego uschopňuje přijímat a předávat dál skutečnosti, myšlenky a informace. Je ze všech planet nejblíže Slunci. Tuto skutečnost můžeme interpretovat jako naši mysl, která je buď zaměstnána naší současnou situací, přemýšlí o minulosti, nebo skáče do budoucnosti.

Jestliže se soustředíme vždy jen na jednu záležitost, Merkur uschopňuje k vytvoření promyšleného spojení mezi idejemi a předpokládaným průběhem věcí vyžadujícím logický přístup. Budeme-li příliš posedlí touhou znát výsledek situace předem, pak máme tendenci k nervozitě a starostem. Merkur ovládá naše ruce, náš zrak a nervový systém.

Symbolika:

Symbol Merkuru naznačuje schopnost zaměřit se s puntičkářskou přesností nejenom na detaily věci, o kterou se intelektuálně snažíme, ale také schopnost koncentrace a sdělení těchto osobních idejí celému Universu.

Kruh uprostřed je symbol ”ducha”, nahoře je půlměsíc, symbol “duše”, a dole je křížek, symbol “hmoty”, symbol naší planety Země. Lidská bytost sama v sobě obsahuje všechny tři složky, čili jak ducha, tak duši, tak hmotu. Celý symbol Merkura ukazuje na to, že JEDNOTY mezi těmito třemi základními částmi sama sebe dosáhne bytost tehdy, POCHOPÍ-LI, jakým způsobem se propojují jednotlivé části ve všech svých tvořivých projevech.

Duše na vrcholu se aktivně spouští dolů k symbolu ducha. Ten se na oplátku snaží sebevyjádřit tím, že tlačí své ideály dolů, do hmotné pláně. Aby tento proces fungoval, musí člověk dojít k poznání, že veškeré vědění pochází z vyšších úrovní a pozvolna “stéká” dolů na úrovně nižší. Je-li člověk sám se sebou v harmonii, mají veškeré jeho znalosti původ v duši; pak pronikají duchem a hledají si vnější vyjádření prostřednictvím činů těla a reakcí člověka na fyzické formy, které v okolním světě vidí. Způsob projevu člověka tak závisí na tom, do jaké míry vnímá věci, svého ducha, nebo své tělo. A vnímání je do značné míry oblast, ve které vládne Merkur. Celistvý člověk je schopen projevů na všech těchto třech úrovních. Většina lidí si však vybírá jen jeden z uvedených způsobů, který nad dalšími dvěma převládá

Retrográdní Merkur

Osobnost, kterou dává retrográdní Merkur:
Objevuje-li se v horoskopu retrográdní Merkur, je jedincova vědomá mysl schopná čerpat z univerzálního vědomí ideje z dřívějších dob. Člověk si obvykle není vědom, že to dělá. Co si však uvědomuje, že pro něj není snadné dosáhnout, aby mu druzí porozuměli. Částečně je tomu tak kvůli převrácení Merkurova symbolu, kdy hmota získává převahu nad duchem a duší. V důsledku toho se člověk příliš zabývá formou svých idejí. A to působí na jádro jeho vědění jako blok.
Vlnová délka, na které se odehrává jeho mentální život, se navíc od zbytku společnosti mírně liší. Jeho myšlenkové procesy mají sklon opakovat se jako nekonečná nahrávka, a následkem toho většina toho, co člověk tvoří,jsou kopie toho, co už udělal – jenom v jiném tvaru či formě. Při řeči má problémy, aby vyslal takový telepatický obraz, který by se shodoval s významem jeho myšlenek. Často má proto pocit, že ho druzí nechápou, a diví se, proč nevidí vždy věci stejně jako on.
Připadá si mnohem víc oddělen od společnosti než člověk s direktně se pohybujícím Merkurem. Výsledkem je, že se zoufale pokouší vytvořit si s ostatními kontakt. Zachází tak daleko, že často přehnaně zdůrazňuje své myšlenky. Až to v lidech kolem něj vzbuzuje nevoli. Necítí se mezi lidmi dobře, a příliš tvrdě se proto snaží získat jejich přijetí. Nicméně i při tom nejmenším náznaku odmítnutí se velmi snadno vzdává. Posléze dojde k poznání, že jeho bezpečí spočívá ve větší odtažitosti a neosobnosti, než je tomu u lidí s direktně se pohybujícím Merkurem. Druzí lidé to často interpretuji jako „chlad”, jedná se však čistě o problém vibrací retrográdního Merkuru, které jsou ve zřetelném nesouladu s vibracemi direktního pohybu. Za hradbou, kterou druzí vidí, se skrývá mnohem citlivější člověk, než by kdokoli řekl.
Jakmile se jednou prolomí komunikační bariéra, vynikne ohromné množství vhledů, které retrográdní Merkur přináší. Aby si to usnadnil, neměl by se retrográdní člověk pokoušet vtěsnávat způsob svého života do idejí a názorů lidí kolem sebe. Bude mít lepší pocit, když se namísto toho naučí cítit vděk za to, že vidí věci poněkud originálním způsobem.
Je zajímavé, že je známo mnoho případů velkých hudebních géniů s retrográdním Merkurem. Je možné, že je vědomí problémů s mluveným slovem vedlo k jiné formě komunikace, která jim poskytovala větší svobodu a větší možnosti vyjádření nuancí svých mentálních a emocionálních pochodů.
V oblastech, které vyžadují koncentraci, dokáže být tento člověk vynikajícím studentem, i když mu může trvat poněkud déle, než si dané ideje a principy osvojí. Nakonec však bude s předmětem obeznámen důkladněji, s mnohem větším vhledem a hloubkou než člověk s direktně se pohybujícím Merkurem. Je tomu tak proto, že člověk s retrográdním Merkurem nevynechá zhola nic. Nedokáže při studiu něco, co mu není zcela jasné, přeskočit. Bez ohledu na netrpělivost svých spolužáků se bude neustále k určité otázce vracet, dokud nenajde uspokojivou odpověď. Jeho doménou je studium historie, kde prostřednictvím zpětného studia lidské povahy může usuzovat, jak bude člověk s největší pravděpodobností fungovat v budoucnu. Rád pomocí svého odlišného náhledu učí druhé a má schopnost upozorňovat je na minulé detaily, které jsou nutné pro přítomnost, aby bylo možno znovu uchopit a složit dohromady díly skládanky, které by jinak chyběly. Vypadá to proto, že neustále bojuje s přirozeným během věcí. Vede to k tomu, že mu jeho blízcí nerozumí. Když se pocity oddělení od lidí, kterým chce být blízko, dostatečně nahromadí, vyvolá to v něm nervozitu a podrážděnost.
Protože k sobě přitahuje přehlížené, ale přesto užitečné myšlenky, má sklon přicházet do kontaktu s lidmi, kteří přebíhají tak rychle do budoucnosti, že jim uniká mnoho detailů z minulosti. Dokáže jim tuto mezeru zacelit, jakmile přestanou naslouchat. Protože dokáže být v kontaktu s různými časovými obdobími současně, funguje člověk s retrográdním Merkurem jako prostředník a tlumočník. Vždy má nějaké závažné poselství, ale bude se rozmýšlet, má-li ho předat, jestliže se necítí v danou chvíli druhými akceptován.
V oblasti sexuality tato konstelace působí potíže při nastolování hladké plynulé komunikace s opačným pohlavím. V některých případech může naznačovat homosexualitu, zejména v konjunkci nebo v kvadratuře na Mars, Venuši nebo Neptun, nebo je-li v osmém domě a tvoří nějaký aspekt s Uranem.

Karma spojená s retrográdním Merkurem:

Člověk s retrográdním Merkurem je tady proto, aby prožil nevyřešenou karmu ve vztazích. Má sklon reagovat na druhé lidi, jakoby zastupovali lidi z minulosti. Má proto problémy udržet celé své vědomí „tady a teď.”
Obvykle se to projevuje v podobě problémů s rodinou a příbuznými. Problém vztahů se však netýká pouze komunikace s lidmi. Zahrnuje také způsob, jakým člověk vnímá vesmír jako celek.
Retrográdni Merkur s sebou často nese problém toho, co by se dalo nazvat převrácenou realitou. Člověk má problémy porozumět základnímu vztahu mezi příčinou a následkem. Táže se na samotnou podstatu života, ale má často problémy vidět ty nejjednodušší souvislosti mezi věcmi, okolnostmi a lidmi. Ztrácí se v myšlenkách, které jsou neuchopitelné. Musí se proto naučit být spokojený s těmi nejzákladnějšími trivialitami, na kterých život spočívá. Tak rád objevuje vše, co je mimo lidské chápání, že téměř vždy ztrácí ze zřetele to, co je evidentní.
Z karmického hlediska se tento člověk musí naučit soustředit pozornost na současnou realitu, namísto aby se ztrácel v jemných záchvěvech, které vnímá. Jakmile se to naučí, vytvoří si pevný referenční bod v tady a teď, jehož prostřednictvím bude moci všechny své objevy sdělovat vnějšímu světu.

Ve znameních:

Retrográdní Merkur v Beranu

V tomto případě se člověk cítí nejlépe během první fáze, kdy ho žízeň po porozumění žene prostřednictvím kardinální, martické kvality znamení Skopce vpřed, takže prožívá znovu rané stádium svého myšlenkového vývoje z minulých inkarnací. Ve všech jeho myšlenkových formách a formách vnímání se odrážejí téměř dětinské touhy dokázat své mentální schopnosti.Nedostává se mu trpělivosti a často proto kvůli svému impulzivnímu myšlení dochází k chybným závěrům. Ocitá se v jiné časové sekvenci, než v jaké se nachází většina lidí, se kterými hovoří. I přesto je tento člověk náruživý diskutér a těší se z příležitostí, které poskytuje mentální stimulace. Umožňuje mu to dokázat svou cenu, přestože důvody jeho pocitu nedostatečnosti nepocházejí z tohoto života. Neustále zjišťuje, nakolik se světu jeví dobrým, a žene se kupředu, aby dokázal, že je schopen čelit výzvám své minulosti. Pozoruhodné je, že lidé, jejichž porozumění původně chtěl, už nejsou na scéně.Retrográdní Merkur je se znamením Skopce v nesouladu ponejvíce během třetí fáze, kdy se člověk v duchu vrací, aby znovu prožíval to, čím už prošel. Právě z tohoto důvodu nenávidí, musí-li se opakovat, a aktivně si stěžuje, že musí žít ve světě, který při neustálém přehodnocování již dokončených akcí ztrácí svou intelektuální podnětnost.

Retrográdní Merkur v Býku

V tomto případě se člověk cítí nejlépe během třetí fáze, kdy mu absorbující charakter Venuší ovládaného Býka umožňuje přebývat v bezpečí chápání minulosti, kterou už prožil. Myslí pomalu a pečlivě. Poté, co něco dokončí, se v duchu k akci vrací, aby se ujistil, že konal správně. Někdy se na nějakou myšlenku tak soustředí, že se tato myšlenka stává obsesí. Uvědomuje si neustále spíše pocity, které vyvolává jazyk, než jeho mentální interpretaci. Ve snaze vyhovět těmto pocitům, nabývají slova pro jeho ego většího významu, než jim mnohdy ve skutečnosti náleží. Tato skutečnost je nejnegativnějším rysem první fáze, ve které se cítí nejméně příjemně. Nerad se před druhými zcela otevírá. Přestože v hloubi duše někdy zveličuje vlastní význam, je ve skutečnosti velmi introvertní.Tento člověk má však velké ambice, co se týče mentálního růstu a je ochoten na něm tvrdě pracovat. Vyhýbá se všemu snadnému a dává přednost dlouhé, bezpečné a stabilní cestě.Jeho obavy o peníze a strach z budoucnosti jsou karmickými symboly problémů, kterými prošel dříve v minulosti. Prožívá teď znovu všechny myšlenky nejistoty a pokouší se přesvědčit sám sebe, že je v bezpečí. Často mluví sám k sobě, aby tím, že slyší uvnitř svůj hlas, posléze uvěřil, že je v bezpečí. Rád smýšlí o všem, co prožil, jako o logickém a praktickém a jako o součásti cesty k růstu, která dává smysl. Tím největším vkladem z minulých inkarnací je pro něj pravděpodobně umění tvořit ve formě a skutečnost, že během první fáze, kdy otevřeně sděluje své myšlenky přesně těm lidem, kteří se potřebují dozvědět, jak dávat myšlenky dohromady, dokáže být vůči druhým vysoce konstruktivní.

Retrográdní Merkur v Blížencích

V tomto případě prožívá člověk pohyblivou přizpůsobivost Blíženců působící v rámci retrográdního Merkuru během třífázového procesu. Díky podvojnosti tohoto znamení a intenzivní touze po porozumění, spolu s chameleónskou přizpůsobivostí vnějším vlivům, je tento člověk schopen cítit se dobře během všech tří retrográdních fází. Ve skutečnosti dokáže být v jedné chvíli v různých mentálních sférách současně. Tato schopnost žít souběžně na různých myšlenkových frekvencích mu umožňuje vyrovnat se lépe s pokrytectvím, než při jakékoli jiné konstelaci. Dokáže neobyčejně agilně komunikovat, i přesto, že se někdy zdá, že jeho myšlenky jsou poněkud nesouvislé. Je tomu tak proto, že má velkou schopnost uvidět okamžitě jádro myšlenky. Přestože mu může činit problémy věci spojovat.Má schopnost psát poezii a skládat hudbu, někdy však sám sebe vrhá do duševních zmatků, protože se pokouší své duševní schopnosti ověřovat.Někdy se u retrográdního Merkuru vyskytuje pozůstatek vztahu s bratrem nebo sestrou z minulého života. Přetrvávají-li v této oblasti v současném životě viditelné problémy, pokouší se člověk neustále řešit minulou inkarnaci prostřednictvím současných vztahů. Jeho karma spočívá ve vztazích s druhými lidmi. Všechno, čím v tomto životě prochází, je součástí lekce spočívající v tom, že se má naučit rozumět rozdvojenosti svého nitra. Jeho největší síla je v tom, že je rozeným studentem. A přestože mu může trvat déle něčemu se naučit než u lidí s direktně se pohybujícím Merkurem, v konečném důsledku tomu rozumí více do hloubky.

Retrográdní Merkur v Raku

Při této konstelaci prožívá člověk největší harmonii během třetí fáze, kdy je schopen absorbovat vědomí všech lidí, kteří ho prostřednictvím paměti přivádějí k rekonstrukci všech myšlenek, které už prožil. Mysl a emoce jsou tak propojené, že všechny myšlenky vytvářejí pocity a všechny pocity vytvářejí myšlenky. Obojí má tak hluboké kořeny v minulosti, že tento člověk se pokouší přivolat zpátky své dětství. Z tohoto důvodu má velký význam výchova, protože mnohé prožitky z dětství si tento člověk nese v podobě pozůstatků po celý život.Je velmi emocionální a vyžaduje myšlenkovou nezávislost spolu s emocionálním bezpečím. Této rovnováhy je však těžké dosáhnout, protože opírá-li se kvůli bezpečí o druhé, ztrácí svou myšlenkovou nezávislost; zachová-li si nezávislost, ztrácí bezpečí, které získal. Jako nejsnadnější řešení se mu jeví začít emocionálně lpět na svých myšlenkách, což vede naneštěstí k mnoha neurotickým komplexům, kterých se nedokáže zbavit. Je pro něj velmi těžké pohřbít svou minulost a přesunout se volný a čistý do budoucnosti. Protože své emoce spíše analyzuje, než aby je nechal plynout, může dodávat negativním emocionálním stavům energii, a to tím, že je zveličuje, aniž by si toho povšiml.Do této inkarnace si z minulosti nese mnoho myšlenkové závislosti. Prostřednictvím těchto myšlenek hraje neustále s každým člověkem, se kterým naváže vztah, hru na rodiče a dítě. Protože hledá jak emocionální, tak mentální naplnění, má pocit neúplnosti, jestliže se mu dostává pouze jedno z toho. Nechápe plně myšlenku růstu a neustále si o sobě mysli, že se nedokáže oprostit od ranějších fázi svého života. V pozdějších letech v sobě rozvine úžasný vztah k dětem, což se nakonec ukáže být jednou z jeho nejsilnějších stránek.

Retrográdní Merkur ve Lvu

Nejvíce harmonie mezi touto planetou a znamením Lva se vyskytuje během první fáze retrográdního procesu. V této fázi člověk touží vysílat navenek autoritativně své znalosti a předávat je druhým, ve snaze ovládnout už teď budoucnost. Neustále přemýšlí, jak zvládnout překážky, které přinese zítřek. Ve svém nadšení má někdy silný sklon k přehánění. Je neuvěřitelně pyšný a tiše žárlí na všechny pocty, které mu unikly.Nejhůře se cítí během třetí fáze, kdy má pocit, že se na dění, které se kolem něj odehrává, nepodílí.Myšlenky na moc z minulých životů pronikají neustále do vědomí a způsobují, že člověk touží někam to dotáhnout. Ve skutečnosti si někdy dokonce myslí, že je do honby za úspěchem nucen. To bylo pravděpodobně pravdou v některé z předchozích inkarnací. Teď zaměňuje minulost za přítomnost a pokouší se vyvíjet tlak i na své současné vědomí. Během první fáze je rád, dostává-li se mu od druhých pozornosti. Během třetí fáze, kdy mu vnitřní pýcha brání požádat o uspokojení svých potřeb, tuto pozornost velmi postrádá. Pravdou však je, že ani v první fázi se necítí zcela dobře, protože jeho lví čest mu braní, aby si unáhleně přihříval svou polívčičku. Má proto, ať prochází jakoukoli fázi, sklon držet se hodně zpátky. Přestože minulé inkarnace ho naučily myslet dostatečně vysoko, aby mohl překračovat úzké rámce či omezené myšlenky, frustrace pocházející z jeho retrográdního procesu způsobuje, že mnohdy jen těžko sděluje, co ví. Jeho největším kladem je schopnost zhodnocovat celkovou situaci, především tam, kde druzí vidí pouze jednotlivé záblesky.

Retrográdní Merkur v Panně

V tomto případě člověk zakouší výhody pocházející z faktu, že Merkur je vládcem znamení Panny, čímž se pohyblivé vlastnosti Panny mísí s Merkurovou nekonečnou zvídavostí. To umožňuje, aby se cítil do značné míry dobře ve všech třech retrográdních fázích. Nejméně harmonie se znamením Panny se vyskytuje v první fázi, kdy se pokouši sám sebe předbíhat, ale ještě není schopen všechno, co chce, převést v realitu. To vysvětluje mimořádnou nervozitu, která se v první fázi u této konstelace objevuje. Následkem toho má člověk sklon zůstávat poněkud déle ve druhé fázi, kdy může dát najevo to, co je mu povědomé. Během závěrečné fáze, kdy vše, co bylo uděláno, přehlíží, se projevují jeho nadměrné sklony ke kritice. Během této fáze zkoumá chyby a propojuje si je s ideálem ve své mysli.Může se jevit jako velmi přísný a chladný, s minimálním pochopením pro nepořádek. Má také velmi vyhraněné názory na to, co je správné a co špatné, ve smyslu toho, jak by druzí měli žít svoje životy. Snaží se uniknout ze sevřeni těsných svazků. Cítí se mnohem lépe, je-li mezi ním a jeho okolím mírný odstup. I když tato konstelace neumožňuje přílišnou vřelost v mezilidských vztazích, je tento člověk velmi schopným, nestranným myslitelem.V minulých inkarnacích prošel zkušenostmi, jejichž prostřednictvím se naučil určité metodě myšlení, která mu umožňuje vypořádat se všemi nejasnostmi v sobě samém a ve vesmíru. Naučil se vidět velký rozpor mezi tím, jak svět ve skutečnosti funguje a jak by měl fungovat podle ideálů. Poznal, že fungování mezilidských vztahů se těmto ideálům mnohdy přibližuje méně než fungování různých jiných věcí. Při všech kontaktech s lidmi se proto pokouší naroubovat všechno na tyto sterilně čisté ideály vytvořené před mnoha léty. Jeho radost pochází z jistoty, že je schopen vyřešit problémy zahrnující detaily, se kterými si druzí nevědí rady. Nemá mnohdy příliš mnoho přátel, ale ti, kteří jsou mu skutečně blízcí, byli vybráni neobyčejně pečlivě.

Retrográdní Merkur ve Vahách

Tato pozice je pro retrográdní Merkur jednou z nejobtížnějších. Během první a třetí fáze má člověk pocit, že není naplněna jeho jemná potřeba rovnováhy, která je vlastní znamení Vah. Během druhé fáze, kdy prožívá něco málo z minulosti promíšené se současnosti a neurčité povědomí, že v budoucnu se bude vracet přesně tam, kde je teď, dokáže být se základními vlastnostmi znamení Vah ve větší harmonii. Protože v této fázi setrvává co nejdéle, má silný pocit, že jeho život nemá směr.Vnáší si do tohoto života karmu nerozhodnosti v myšlenkových procesech, a protože neustále přechází z jedné strany na druhou, jeho blízcí málo chápou, jaké stanovisko vlastně zastává. Protože si není jist, jakým směrem ho jeho rozhodnutí povedou, vždy ho zajímá, jakým způsobem by se k rozhodnutím, která teď činí, stavěli lidé z jeho minulosti. V jistých chvílích si dokáže mimořádně protiřečit. Je-li retrográdní Merkur špatně aspektován, může to znamenat dokonce neupřímnost. Hodnotí výše takt a diplomacii než pravdu. Zajímavé je, že slovníková definice slova „takt” je „neupřímnost.”V tomto životě prochází konfliktem s rodiči. V dospělém věku si myslí, že by se s nimi měl smířit. Ve skutečnosti se o totéž pokouší s každým, koho potká. Stále směšuje své myšlenky a pocity a někdy má strach projevit se. Často si myslí, že kdyby se projevil, lidé, jejichž lásku chce, by ho nepřijali. Muže to vést k tomu, že vidí svět přes růžové brýle a vyhýbá se osobní zodpovědnosti za své myšlenky. Následkem toho má problémy se svou identitou. Zajímavé však je, že přesně to mu umožňuje velkou měrou pomáhat druhým nalézat rovnováhu. Neustále se totiž vžívá do druhých lidí, protože chce porozumět situaci ze všech možných hledisek.

Retrográdní Merkur ve Štíru

V tomto případě je člověk nejvíce v souladu se sebou samým během první fáze, kdy se Merkurova potřeba aktivity mísí se štířím úsilím po poznáni. To člověka natolik aktivuje, že v něm vznikají silné touhy proniknout do oblastí, které dosud nezná. Výsledkem je, že si vytváří neobyčejně bystrou mysl, která mu umožňuje obírat se věcmi (během třetí fáze) tak, aby postihl jejich hloubku, zrakům druhých lidi skrytou. Má schopnost znovuobjevovat to, co bylo pohřbeno v minulosti. V důsledku toho je doma ve všem, co má povahu vědy.Jedná se o neobyčejně hlubokého člověka, s velkou schopností řešit své vlastní problémy. Má proto sklon být spíše zticha. Zřídka zformuluje své problémy do slov. Jeho vědomá mysl však může být zároveň destruktivní, vidí-li věci, které nedosahují jeho idealistických očekávání.Může být sexuálně chladný a postrádat vřelost, kterou od něj druzí v sexu očekávají. V mentální rovině se však zároveň sexem někdy nadměrně zabývá.V minulých životech se ve vědomí tohoto člověka odehrávaly velké revoluce. Teď si musí z těchto revolucí vzít energii, aby jeho současné vědomí nesklouzlo k negativním zkušenostem. Někdy se proto k druhým chová podezíravě, prohnaně a netaktně, za všech okolností však zůstává hledačem pravdy. S takto postaveným Merkurem funguje vědomá mysl nejlépe tehdy, je-li soustředěna na duchovní cestu.Mnozí lidé s retrográdním Merkurem ve Štíru prožili v minulé in-kamaci v mladém věku oddělení od milované osoby. To člověku napomáhá, aby šel tímto životem pevně, nesouc si v sobě určitou vnitřní samotu, což pouze podtrhuje jeho individualitu.

Retrográdní Merkur ve Střelci

V tomto případě se jedná vskutku o ztracenou duši, která potřebuje mnoho pomoci od druhých, má-li se s patřičným rozletem vydat v duchu na cesty. V minulých inkamacích byl tento člověk hledajícím. Jeho hledání však dosud nevytvořilo ústřední referenční rámec, v němž by mohl pořádat své informace. Neustále se pokouší zpracovat tolik předmětů, že často neví, odkud to má vzít nebo co se k tématu hovoru opravdu vztahuje.Tato konstelace ztěžuje soustředění. Člověk se snaží hluboce soustředit na určité téma, ale jeho myšlenky vždy přerušuje vnější rozptýlení, následkem čehož má pocit, že vše, o čem přemysli, si sotva zaslouží přílišnou pozornost. Nechává proto mnoho problémů v životě nevyřešených. Potíž spočívá v tom, že získaná informace je obvykle povrchní a natolik útržkovitá, že je pro něj velmi těžké ji v nějaké oblasti aplikovat. Pokouší se naneštěstí využívat neosobní jupiterské schopnosti odhalovat velkou kosmickou pravdu k odhalování vlastních osobních problémů z minula, namísto, aby tato schopnost pozvedala jeho osobní já v současném životě na kosmickou úroveň. Nemá rád, když mu druzí vnucují své myšlenky, protože většinu své mentální nezávislosti využívá na snahu uvádět minulé křivdy na pravou míru. Paradoxní je, že Jupiterův vliv Merkura natolik tříští, že je pro něj obtížné tyto snahy uskutečnit. Přesto se o to vytrvale snaží. I když se dostane do přítomnosti, má sklon všechny tyto myšlenky, neúměrně okolnostem, se kterými jsou spojeny, přehánět.V tomto znamení má Merkur problémy během všech tří fází retrogradního procesu. Nikdy se mu nedostává příležitosti prožívat dostatek stability, aby mohl jasně a přesně, v souladu s přirozeností života, myslet. Přesto prese všechno je tento člověk kupodivu do značné míry mystickým duchovním poslem přinášejícím zprávy každému, s kým se setkává.

Retrográdní Merkur v Kozorohu

Tento člověk je velmi hlubokým a schopným myslitelem. Udělá-li nějakou chybu, je schopen ji do značné hloubky porozumět, s velkým smyslem pro nadhled. Je poté schopen přistoupit znovu k počátku věci či k podobné záležitosti a zařídit to tak, aby vše fungovalo správně.V mladších letech se zdá, že tento člověk dělá všechno ztěžka, později mu to však umožňuje mnohého dosáhnout. Je pro něj obtížné projevit se, protože příliš usiluje, aby přesně vyjádřil význam toho, co má na mysli. Rád proto mluví pouze o věcech, které jsou buď smysluplné, vážné nebo jsou ztělesněná střízlivost. Nežije spontánní život, protože je pro něj snažší naladit se na význam svých vlastních myšlenkových vzorů než na přirozený tok sil okolního světa. U všeho uvažuje v první řadě konečný výsledek. A to ještě před tím, než vůbec začne přemýšlet, jaké kroky by k němu mohly vést. Je proto velkým pragmatikem a praktikem.Do této inkarnacc si přináší znalost o tom, jak člověk dosahuje svých fyzických cílů v podstatě, zná kroky, které je třeba udělat k dosažení něčeho podstatného, a vrací se znovu a znovu k vědomostem z minulých životů, ve snaze sdělit je těm, kteří hledají vždy snadnou cestu ven. Lidé mu více rozumějí v pozdějších letech jeho života, poté, co si závažnost jeho myšlení našla v tradiční společnosti vhodné způsoby, kterými by se mohla projevit. V první polovině života někdy prochází obdobími, která se vyznačují paranoiou, a ve kterých se utápí v hloubce sebe samého. Je nicméně více než schopný se zase z této situace dostat.Největší problémy má v osobních vztazích, protože druzí lidé mají sklon ztrácet se vším, co se tento člověk pokouší budovat, trpělivost. Největší sílu získává takto postavený Merkur během třetí fáze retrográdního procesu, kdy člověk vidí své vykrystalizované myšlenky z minulosti a je schopen přijímat další vědomosti nutné pro to, co se chystá tvořit.

Retrográdní Merkur ve Vodnáři

Toto je pro retrográdniho Merkura jedna z nejpříznivějších pozic. Uranská vzdušná kvalita znamení Vodnáře dává Merkurovi široký prostor, aby se mohl v různých dimenzích času a prostoru během třífázového retrográdního procesu cítit příjemně. V první fázi se člověk těší z toho, že předbíhá do budoucnosti, ale nechce zasahovat do prostoru druhých lidí. Během třetí fáze se těší z toho, že nenarušuje prostor druhých a nečiní ho nešťastným znovu prozkoumávat minulost, aby z ní vytěžil nové objevy, které se budou dále v budoucnu hodit. V protichůdných vibracích druhé fáze prožívá chvilkovou pauzu od svých objevů, může se však těšit z pomoci druhým. V každé ze tří fází se proto pro retrográdní Merkur ve Vodnáři najde něco, co propůjčuje člověku nádhernou jedinečnost a originalitu.Přestože se někdy zdá, že mu chybí smysl pro kolektiv, a někdy vykazuje menší stabilitu, než by u něj druzí rádi viděli, má k dispozici ohromnou škálu myšlenek pocházejících z těch nejvíce opomíjených oblastí, které společnost obvykle přehlíží. Chopí se myšlenky staré jako černé uhlí a nenásilně ji přetvoří v myšlenku, která nemusí být přijata ještě tisíce let poté, co s ní přišel. Jeho mentální energie spíše těká, než aby se delší dobu na něco určitého zaměřovala a tento člověk je schopen během jednoho rozhovoru prodiskutovat širokou škálu témat. Přestože se zdá, že mluví nazdařbůh, sleduje nanejvýš podivným způsobem souvislosti. Druzí mu více rozumějí až dny, týdny nebo měsíce poté, co se s ním setkali, spíše než ve chvíli, kdy se setkáni uskutečňuje. Je tak invenční, že si často detaily pro tak velkou vynalézavost nezbytné přenáší z minulých životů do současnosti, kdy bude snad svět více připraven přijmout jeho myšlenky.

Retrográdní Merkur v Rybách

S takto postaveným Merkurem člověk někdy prožívá hodně zmatku ve vědomé mysli. Neustále si myslí, že je ztracený, nemůže však stále vystihnout jádro svého pocitu. V minulých inkarnacích prožíval v myšlenkách mnoho zoufalství. Teď neustále oživuje okolnosti a události, které mu umožňují toto zoufalství přivolávat nazpět. Myslí si, že by tímto způsobem mohl najít posléze řešení, které hledá. Pozná, že své odpovědi najde pouze tehdy, bude-li si vědom otázek, které klade.Jedním z jeho problémů je, že má potíže oddělovat mentální energie od intuice. Ztrácí se v představách, myšlenkách a fantaziích a může se tak dostat mimo kontakt s realitou. Často má pocit, že druzí škálu myšlenek, které se pokouší vyjádřit, nechápou. Mnohdy zná a rozumí věcem, které jsou prostě mimo jakákoli slova. Když se je však pokouší vyjadřovat pomocí jazyka, má pocit, že se doslova ztrácí podstata myšlenky. Protože si do této inkarnace přináší smysl pro kosmický idealismus, který jen těžko vysvětluje, zakouší konflikt, zda se má ke světu takovému, jaký se mu teď jeví, připojit, nebo z něj uniknout. O sobě si ve skutečnosti myslí, že nestojí za to, aby ho druzí přijímali, a zároveň se ptá, zda hodnoty, které společnost akceptuje, mají vůbec nějakou realitu.Nejlépe se cítí ve třetí retrográdní fázi, kdy mu absorbující vibrace umožňují o všem, co dosud prožil, popřemýšlet. Nejhůře se cítí během druhé fáze, kdy se kvůli tomu, že skutečně prožívá to, čehož záblesky už v minulosti prožil,jeho představivosti a tvořivé originalitě dostává nejméně příležitosti projevit se.

V domech:

Retrográdní Merkur v 1. domě

V tomto případě se člověk cítí nejlépe v první fázi retrográdního procesu, kdy se myšlení zaměřuje na očekávaný postup vpřed. Je netrpělivý, má sklon dělat ukvapené závěry, které je třeba později korigovat. Celý horoskop získává určitou dětinskost, protože mnohé energie planety se přesměrovávají dovnitř, zaměřují se na já.Tato konstelace má sklon přivádět člověka do styku s mladými a nedospělými lidmi. Přináší si do této inkarnace základní, elementární karmu vztahující se k seberozvoji. Nechápe plně, jak zaměřit mentální energii navenek a stává se tak součástí všeho, co si myslí, že projektuje. Má proto potíže určit, kde končí on sám a kde začíná vnější svět. Podobně jako dítě, vyžaduje pozornost, ale ne vždy ví, co má dělat, když se mu jí dostane. Vrhá se do situací, jenom proto, aby se, jakmile se v nich ocitne, stáhl zase do sebe. Jeho největším problémem je zjistit, kdo vlastně je, protože prochází karmou spočívající v tom, že se neustále táže na svou identitu. A opět je po-dobně jako dítě značně netrpělivý, aby našel odpověď. Nikdy nečeká, až k němu porozumění světu dojde, vrhá se vpřed, aby zjistil vše, co může – včera bylo pozdě.I když zjistí, co si myslí, že hledá, má přesto problémy posoudit, co vlastně ví. Astrolog může v tomto případě očekávat mírnou nerovnováhu u všech ostatních planet horoskopu, protože merkurické ohnisko, jehož prostřednictvím se jejich energie projevují, je vystaveno třífázovému retrográdnímu procesu.

Retrográdní Merkur v 2. domě

V tomto případě se člověk cítí nejlépe během třetí fáze, kdy se většina jeho myšlenek zakládá na tom, co už viděl v minulosti. Někdy hájí hodnotový systém, na jehož, krystalizaci tak úporně pracoval. Ulpívá snadno na svých minulých myšlenkách a někdy se proto fixuje na jednu obsesi za druhou. Velká pozornost se soustředí na peníze. Tento člověk si nechá pro korunu vrtat koleno a jindy zase vyhazuje peníze oknem, podle toho, v jaké fázi se v danou chvíli nachází. Problémy u této konstelace vznikají z toho, že myšlenkové procesy mohou být tak hluboce zakotveny ve hmotě, že člověk má problémy vidět relativní důležitost jiných oblastí života.Má sklon se hodně opakovat a postupně tím své okolí začíná nudit. Takto postavený Merkur má problémy dostatečně se osvobodit, aby člověk mohl naplno využívat reakcí svého vědomí. Téměř ve všem, co dělá, je tento člověk otrokem zvyku a často prožívá problémy při zdolávání minulých modelů chování spojených s přílišnou pohodlností. Takto postavený Merkur může někdy vést k nadváze, protože potřeba retrográdního Merkura po orálních prožitcích, spolu s býčí velkou láskou k jídlu, vytváří touhu po přejídání. Jindy se ke lpění náchylný druhý dum v kombinaci s retrográdním Merkurem obrací dovnitř, a vytváří tak člověka náchylného k vředům, který si namísto, aby své hodnoty dával najevo, stěžuje, že je svět nepřijímá. Jedná se o člověka, který si s sebou do tohoto života přináší vykrystalizovanou myšlenkovou karmu ve svých hodnotových systémech, na kterých strnule lpí ještě dlouho poté, co tyto systémy ztratily ve světě svou opodstatněnost. Jakmile se dostane přes své obnošené návyky, které ho neustále srážejí k zemi, muže být tím nejšťastnějším člověkem na světě.

Retrográdní Merkur v 3. domě

V tomto případě je retrográdní Merkur v domě, kterému vládne. Při procházení jednotlivým fázemi proto prožívá hodně flexibility. Tento člověk je mentálně hodně aktivní a soustřeďuje většinu energii svého horoskopu na úsilí porozumět druhým. Často omezuje svůj celkový projev, má-li pocit, že druzí pochopí to, co říká, špatně. Má toho nicméně hodně na srdci. Ve třetí fázi vynakládá hodně energie na zovupromýšlení svých myšlenek, aby se ujistil, že je druhým předal přesně tak, jak chtěl.Největší problémy má ve vztazích s druhými. Při tom, jak se pokouší synchronizovat své porozumění se svým okolím. V některých případech se vyskytují rodinné problémy s bratrem nebo sestrou. S takto umístěným retrográdním Merkurem si člověk do současného života přináší silnou karmu ve vztazích. Protože průběžně zkoumá vztahy mezi věcmi a lidmi vyskytujícími se v jeho životě, neustále přepíná, podle toho, co ve svém okolí cítí, své vlnové délky. Někdy to může vést ke koktavosti nebo narušit duševní projev. Navzdory své flexibilní mentalitě má velké problémy dosáhnout hladkosti a plynulosti při pokusech vyjádřit, co ví. Neustálým hledáním správného slova, kterým by řekl vše, co chce sdělit, dokáže zabřednout do bažin jazyka. Poté, co promluvil, si reakci publika na svá slova ověřuje, aby věděl, jestli má přejít do další retrográdní fáze nebo zůstat, kde je, ukáže-li se tato fáze úspěšnou. Je jedním z nejanalytičtějších myslitelů zvěrokruhu.

Retrográdní Merkur v 4. domě

V tomto případě se člověk cítí nejlépe během třetí fáze, kdy může absorbovat vše, co představuje vzpomínky na minulou jistotu. Tráví proto většinu času v této zpětné, introspektivní, absorbující fázi, kde se cítí nejvíce v bezpečí.Důležité pro něj bylo dětství, a jeho myšlenky se proto do značné míry točí kolem pocitů, které prožil v těchto letech. Někdy má pocit, že mu potřeby druhých lidí svazují ruce, zejména potřeby jeho vlastní rodiny. Jedná se však z větší části o jeho vlastní potřebu projevovat se v prostředí, kde si je jednoznačně jist sám sebou. Vnější svět mu takové prostředí neposkytuje. Jeho identita se proto ne vždy projevuje ve své jedinečnosti a své záměry nevyjadřuje tento člověk prostřednictvím těch správných kanálů. Namísto toho má silný sklon ulpívat na dětinských postojích a stěžuje si, že jeho život nevzkvétá takovým způsobem, jak si myslí, že by měl. Do této inkarnace si přináší karmu, která udržuje jeho mentální procesy v ranějších fázích emocionálního vývoje. Platí proto, že pouze tehdy, když se přenese na nové a vyšší emoční úrovně, dosáhne bezpečí, aby se mohl vyjadřovat způsobem odpovídajícím jeho mentálním procesům. Prožívá zmatky v oblasti dominance a submisivity, protože zakouší kardinální otevřenou kvalitu čtvrtého domu a zároveň je ve svých vnějších projevech emocionálně tak nedospělý, že má sklon schraňovat ve svém nitru konflikty. Tím brání svému projevu. Povoluje si pouze minimální míru projevů, což ho zdaleka nečiní šťastným. Tato pozice je pro retrográdní Merkur velmi obtížná, protože zabarvuje celý horoskop minulými emocionálními myšlenkami, které podle své povahy umožní nebo zabrání zbytku horoskopu projevovat se.

Retrográdní Merkur v 5. domě

V tomto případě se člověk cítí nejlépe během první fáze, přestože všechny tři fáze znamenají při jeho životním stylu frustraci. Prožívá problémy při soustřeďování mentální energie a pracuje tak na karmě, jejímž prostřednictvím má dosáhnout produktivní tvořivosti v mentální oblasti.Zvídavost ho vede k předbíhání k množství myšlenek, které by rád zhmotnil. Je však pro něj mnohem jednodušší přemýšlet o tom, co vytvoří, nebo vyprávět druhým, co by rád udělal, než své projekty skutečně uvést celé v život.Prožívá velké sexuální napětí, jehož energie se neustále přelévá do mentálních center. Přitahují ho mladší lidé, vůči nimž je pro něj snazší projevovat se prostřednictvím první fáze, spíše než prostřednictvím sklonů k introverzi, která je pro retrográdní planetu přirozená. Ve společnosti stejně starých nebo starších lidí než je sám se tolik neprojevuje. Tento rys je ze všech dvanácti domů nejvýraznější právě v tomto případě, protože člověk je konfrontován s konfliktem, zda být hercem ve středu svého života nebo prostřednictvím pozorování činů druhých jeho divákem. Rád čte romantické romány a příběhy o lidech, kteří něčeho dosáhli, činí mu však problémy uvést své vědomosti do praxe. Často má pocit, že by měl dělat víc než dělá, následkem čehož jeho mysl ubíhá dále a dále do budoucnosti, přičemž přirozená povaha retrogradity ohlížet se nazpět mu v záblescích připomíná, jak málo toho v minulosti dosáhl. Musí se naučit s těmito mentálními obrazy, které ho frustrují a které mu brání být vším tím, o čem si myslí, že by mohl být, vyrovnávat. Někteří lidé s takto postaveným Merkurem mají sklon stranit se opačného pohlaví, protože do těchto lidí v současnosti a budoucnosti opakovaně projektují problémy svého dětství. Navíc mají sklon projektovat své vlastní dětské problémy do svých dětí. Karmou, která se s touto konstelací pojí, je porozumět, jak z toho, co člověk prožíval v minulosti, poskládat a vybudovat současnost.

Retrográdní Merkur v 6. domě

V tomto případě se Merkur nachází v domě, kterému vládne. Pohyblivé kvality šestého domu se kombinují s přirozenou Merkurovou flexibilitou, což dává člověku silný analytický přístup k řízení vlastního života. I když se tento člověk cítí dobře ve všech třech fázích, prožívá přesto určité potíže při vycházení s druhými, zejména v práci. Během první fáze se často pokouší vnutit druhým své myšlenky, zatímco ve třetí fázi se kriticky ohlíží nazpět, aby analyzoval, jak dobře nebo špatně tyto myšlenky uvedl do praxe. Reakce druhých lidí ho značné znervózňují. Myslí si, že lidé od něj něco očekávají a má vůči nim pocit závazku. Aby si mohl vytvořit pracovní postupy, musí pochopit, co má být cílem práce, a vrátit se k počátečním krokům, což ho povede tam, kam jde. Dokáže být k sobě velmi kritický. Tráví hodně času tím, že přemýšlí, zda by měl pokračovat v posuzování sebe sama nebo zaměřit mentální energii navenek a pokusit se překonat své nedostatky službou druhým. Prožívá proto ve styku s lidmi frustraci.Je mnohem lepším organizátorem než jiní lidé. Jedním z jeho největších problémů je, že má sklon sám sebe omezovat. Někdy na sebe bere zodpovědnost za věci, o kterých si myslí, že by za ně zodpovědný být neměl a vyhýbá se zodpovědnosti za věci, za které by zodpovědný, podle svého názoru, být měl. Do popředí se v jeho životě dostává karma v rozlišování, v rámci níž se neustále pokouší naroubovat všechny věci a lidi na svůj jednoznačně daný vesmírný řád. Je skvělým pracovníkem, zejména v oblastech, kde se navazuje na procesy započaté v minulosti. Musí se naučit větší toleranci k lidskému faktoru, aby ho jeho vysoké ideály řádu a dokonalosti nevedly k negativnímu postoji k lidem, se kterými pracuje, a společnosti, ve které žije. Jednoho dne si musí svůj silný sklon posuzovat sám sebe podle svých ideálů uvědomit, podobně jako musí poznat, že posuzuje druhé podle jejich činů.

Retrográdní Merkur v 7. domě

Toto je jedna z nejobtížnějších pozic pro retrográdní Merkur, protože v tomto případě jsou všechny pokusy o analýzu ovlivněny tím, co člověk vidí očima druhých lidí. Tráví proto většinu času ve třetí fázi, kdy se vrací nazpět a dělá pořádek v tom, čím už prošel, v tom smyslu, jak to jde nebo nejde dohromady s náklonnostmi a odmítáním těch, které miluje. V oblasti manželství, kariéry a rodiny prožívá frustraci, protože se snaží vytrvale vracet zpátky a uvádět do souladu všechny myšlenky lidí, kteří ho obklopují. Někdy má zlost, že není schopen najít si dostatek času na přemýšlení o sobě samém. Lidé, kterým se pokouší věci vysvětlovat, mu často rozumí špatně, protože má sklon soustřeďovat svou energii více prostřednictvím jejich myslí než prostřednictvím své vlastní. To způsobuje, že je v přítomnosti druhých lidí nervózní. Následkem toho se ne vždy vyjadřuje, jak nejlépe umí. Jeho manželský partner se někdy podobá dítěti, a v některých případech člověk dokonce hledá ve svém partnerovi vlastnosti své sestry nebo bratra. Je značně nerozhodný a nemá-li v horoskopu jiné silné prvky, má sklon opírat se o druhé a hledat u nich podporu, protože si není způsobem, jakým rozhoduje sám o sobě, jistý. Zároveň však dokáže pohotově činit rozhodnutí týkající se druhých lidí. Často se ocitá v situacích, které se vyznačují nějakým rozporem a stává se prostředníkem mezi protichůdnými názory. Karmicky vzato se učí vyvažovat ohnisko svých idejí prostřednictvím potřeb lidí kolem sebe. Narušuje to jeho sebevyjádření, zároveň to však velmi podporuje jeho schopnost chápat druhé. Často se vrací zpátky a přehodnocuje myšlenky, které druzí přešli. Vidí obě strany mince a je proto v konečném důsledku schopen vytvořit si celistvější pohled na věc. Co způsobuje, že je tato konstelace tak obtížná, je fakt, že tento člověk má sklon používat svou energii spíše neosobně. Využívá jí proto lépe v souvislosti s vnějšími okolnostmi svého života než pro intimní osobní potřeby.Samozřejmě, že to s sebou nese frustraci, protože Merkur je osobní planeta a je-li retrográdní, má sklon k introverzi. V sedmém domě však nemůže fungovat ani osobně, ani introvertně.

Retrográdní Merkur v 8. domě

V tomto případě dodávají Merkurovi hodně energie plutonské převraty, které ukončují jednotlivé kapitoly v jedincově životě. Tráví hodně času ve třetí fázi a neustále přehodnocuje cesty, jakými pozvedl sám sebe na vyšší úrovně vědomí. Člověk s takto postaveným Merkurem je neobyčejně hlubokým myslitelem a jeho myšlenkové procesy míří přímo k jádru základního smyslu života.Často prožívá sexuální problémy, protože hloubka jeho myšlení vede k tomu, že tento člověk neustále zpochybňuje hodnotu tělesných projevů. Nikdy se nespokojuje s povrchními odpověďmi na své otázky. Spíše se snaží poznat konečnou příčinu všeho, co existuje. Má sklon vyhýbat se intimním vztahům s druhými. A i když se do nějakých zaplete, nechává si hodně svých myšlenek pro sebe a tiše přitom přemýšlí o významu toho, co ho obklopuje.Přináší si do tohoto života dědictví hledání, kdy si neustále přehrává nejhlubší význam, který je schopen ve všem, co vnímá, najít. Někdy má pocit, že je odcizen společnosti a nejedná-li se o vysoce vyvinutou duši, může se snadno stát obětí destruktivních myšlenek. Drží-li se takových myšlenek, mohou ještě během třetí fáze retrográdního procesu, kdy absorbuje myšlenky z univerzálního vědomí, narůst.Musí se naučit transformovat své vize minulosti, včetně těch, které jsou dědictvím a odkazem předků, do přijatelnějších forem, které jdou dohromady s nynějšími konstruktivními činy.Karmicky vzato je tento člověk regenerátorem lidského myšlení a musí se naučit pečlivč naslouchat radám, které dává druhým. Protože nakonec se ukáže, že tatáž slova znamenají vedení i pro něj samotného.

Retrográdní Merkur v 9. domě

Devátý dům znamená pro Merkura zdaleka nejtěžší postavení. Ať už se člověk pohybuje dopředu nebo nazpět, rozšiřuje se nebo stahuje v čase a prostoru, je nicméně vždy příliš vzdálen od centra všeho, co vidí, než aby dokázal vše zcela přesně vnímat. Pokouší se energie, se kterými má co do činění, sladit, a může se proto někdy stát, že filozofuje nad trivialitami a na širší filozofické vhledy, které představují odpovědi na jeho život, pohlíží jako na triviality. Má problémy přijímat od druhých rady a je náchylný ke zdůrazňování těch částí horoskopu, které mu umožňují podržet si svobodu úsudku. Je obvykle proti všemu, co spoutává. Pobíhá sem a tam a zabírá mnohem větší prostor, než může osobně sám pro sebe využít.To z něj však činí velkého dárce informací druhým lidem. Zatímco sám někdy prožívá velký zmatek, je pro ostatní v rovině vyšší mysli poslem minulosti. Vše, co vidí, se zoufale pokouší lidem, se kterými mluví, přetlumočit do jazyka jim pochopitelného.Je značně nezávislý a zřídka akceptuje tradiční přístupy k životu. Používá-li se tato konstelace špatným způsobem, může se z člověka stát duševní nebo duchovní hltoun, který se shání po dalších a dalších porcích informací, které mu nikdy zcela neposkytují moudrost, již, jak se domnívá, hledá. Je spíše špatným organizátorem. Své myšlenky prezentuje takovým způsobem, že je pro druhé mimořádně obtížné mu porozumět. Obvykle se pokouší jít duchovní cestou, ale je natolik zakotven v mentální rovině, že všechno, co prožívá, sklesává na rovinu nižší mysli, kde to ztrácí většinu duchovních kvalit.Jedná se o člověka, který je schopen prožít Nirvánu, pak si v duchu začít klást otázku za otázkou, celý stav tak analyzovat a dojít nakonec k bodu, kdy daný zážitek ztrácí svůj původní význam. V mnoha ohledech se jedná o člověka, který prochází karmickou zkouškou při překonávání nižší mysli. Čím více jí používá, tím méně pracuje v jeho prospěch. Uvědomuje si mnoho nesrovnalosti ve svém myšlení. Zastává však názor, že je důležitější tyto myšlenky dostat ven a dát budoucím generacím příležitost je korigovat, třídit a řadit, než narušovat své sebevyjádření omezováním množství myšlenek, kterých je pln. Přesto se člověk s takto postaveným Merkurem ve vztazích s druhými necítí úplně dobře. Zatímco v první fázi se pokouší chrlit na druhé mnoho myšlenek, ve třetí fázi je rád sám a na druhé lidi se dívá jako na rušivý element svého myšlení. V první fázi, kdy volně myšlenky vyjadřuje, snadno sklouzne k přehánění jejich významu, zatímco ve třetí fázi snadno upadne do deprese, když ve svém nitru zjistí, jak malý význam ve skutečnosti tyto myšlenky mají. Druhá fáze je pro retrográdní Merkur v devátém domě příliš konkrétní, než aby se v ní mohl, bez ohledu na délku jejího trvání, cítit dobře.Uprostřed všeho toho chaosu, jakým se tento člověk projevuje, je třeba si uvědomit, že všechno, co říká, je důležité. Je však na posluchači, aby rozlišil, co má pro jeho osobní potřeby větší význam a co je pouhý shluk informací.

Retrográdní Merkur v 10. domě

V tomto případě se člověk cítí nejlépe ve třetí fázi, kdy je schopen reflektovat minulé výsledky a posoudit, do jaké míry dosahují jeho očekávání. Všechny úrovně vědomých myšlenek souvisejí v tomto domě s rodiči. Člověk vyrůstá s velkou potřebou dělat dojem na druhé a zároveň předchozím tréninkem v řádnosti, rozumnosti a opatrnosti brání svému sebevyjádření. Rád vidí, že jeho myšlenky mají praktický dopad a má silný sklon vytvářet svou budoucnost stejným způsobem, jakým budoval svou minulost. Vždy ho zajímá, aby nalezl v životě směr. V některých případech se jedná o člověka, který vypadá v první části života starší než ve skutečnosti je. Později se k těmto letům vrací, aby vybudoval svou budoucnost. U této konstelace existuje silná potřeba znovu absorbovat někdejší vědění, jehož zdrojem byl otec.Posléze zakládá většinu své identity na míře, do jaké je schopen projevovat vůči druhým moudrost. Neustále se proto snaží roztřídit své vědomosti do kategorií, aby si byl jist, že je bude moci použít, kdykoli je bude potřebovat. V osobním životě je někdy hodně nešťastný, protože se cítí zavázán žít podle měřítek minulé karmy vztahující se k mentálním očekáváním. Účelem téměř všeho, co v životě dělá, je vytvořit si pocit duševní způsobilosti, což se nakonec stává hlavním prostředkem k získání sebedůvěry.Má sklon tiše sám sebe podceňovat a následkem toho se neustále nadměrně pokouší o kompenzaci. Chce dělat dojem na své vnitřní já, které je tak těžké přesvědčit. Pracuje proto na karmě spočívající v tom, že se pokouší vnitřně sám sebe přesvědčit, že jeho myšlenky drží neustále určitý směr, který ho nakonec dovede k pocitu vlastní ceny.

Retrográdní Merkur v 11. domě

V tomto případě člověk spíše prožívá mentální svobodu, než aby prakticky uplatňoval své myšlenky. Během první fáze dokáže myšlenkově inspirovat druhé lidi nebo být druhým extrémem a oddávat se ve třetí fázi zcela dennímu snění, kdy bloumá nad tím, co měl udělat, ale neudělal. Uranská potřeba vzrušení a mentální stimulace způsobuje, že druhá fáze je pro tohoto člověka nejnepříjemnější, protože právě během ní má nejhorší náladu. V důsledku toho kombinace druhé a třetí fáze způsobuje, že jeho myšlení je značně nepraktické. Připadá mu těžké zjistit význam věcí. Přesto má pocit, že musí jít dál. Honí se za nedosažitelnou nepostižitelnou duhou, o které věří, že skutečně existuje. Následkem toho se vskutku může jednat o člověka, který pohrdne vrabcem v hrsti pro vidinu holuba na střeše.Je samotář, a přesto potřebuje lidi. Když k ničemu jinému, tak proto, aby dávali barvu jeho myšlenkám. Zároveň si vytvořil způsob, jak si udržet mentální odstup. Dokáže být chladný a neosobní a vyhýbat se blízké komunikaci v intimních vztazích. Vadí mu strnulost myšlení druhých lidí. Svobodná mysl je pro něj důležitější než konečný výsledek, s jakým ji uplatňuje. Potřebuje prostor k myšlení a necítí se dobře v davu.V některých případech může být tento člověk sexuálně chladný, protože se v intimních situacích necítí úplně dobře. Dokáže věnovat velkou pozornost manželství, dětem a tradici, ale jeho hlavní síla je v tom, že šíří mezi druhé lidi určité myšlenky. Snáze se ztotožňuje s problémy ve společnosti než s drobnějšími věcmi v životě. Rozčiluje ho, jestliže se opožďují společenské reformy, ale dokáže ignorovat osobní reformu v sobě samém. Pro druhé je těžké se k němu dostat, protože tento člověk se dokáže proti všemu, co ho svazuje, bouřit. Je nicméně do značné míry univerzálním hledačem, který velkou část mentální energie věnuje na snahu porozumět pokroku lidstva. Proces evoluce a lidstvo ho fascinují spíše jako teorie než jako skutečnost. Nerad se staví tváří v tvář samotnému jádru života. Namísto toho je téměř šťastný, může-li se na něj dívat coby vnější pozorovatel. Následkem toho má celý horoskop sklon vytvářet životní styl člověka, který má velké potíže dát svému životu prostřednictvím nějakých uvážených prostředků smysluplný směr.Karmicky vzato je ponořen do studia různých úrovní vědomí, aniž by se nutně nějaké z nich oddával. Porovnává myšlenky minulosti se současnou realitou a budoucími sny, aby jednoho dne pochopil, cože je tím, co si myslí, že hledá. Nezná-li otázky, může těžko chápat odpovědi, přesto hledá vyšší řád a udělá dobře, bude-li se věnovat studiu taoismu nebo zenu, kde mohou některé z jeho nekonvenčních myšlenek dosáhnout v univerzální rovině nebe pravdy.

Retrográdní Merkur v 12. domě

V tomto případě tráví člověk většinu času ve třetí fázi retrográdního procesu, kdy se v rámci absorbujících introspektivních vibrací obrací většinou svých myšlenek dovnitř, s cílem porozumět podstatě své bytosti. Při takto specifickém postavení Merkura je každá vědomá myšlenka karmická. Vše, co člověk vnímá, je v jeho mysli pokračováním minulých myšlenek týkajících se vztahů věcí, lidí a okolností ve vesmíru. Má sklon stahovat se do sebe a v rovině osobnosti se stává introvertem. Neustále přitom přemýšlí. Má sklon přehrávat si minulé rozhovory ještě dny a týdny poté, co se uskutečnily. Svým způsobem prožívá čisté vnímání v jeho nejsyrovější podobě. Pro mnoho lidí je těžké s ním jednat.Jeho častá dezorientace v čase a prostoru nezná hranic a často jde za hranice současného života a planety, kterou v danou chvíli používá. Protože se snaží vnímat vesmír prostřednictvím sebe sama, je mnohdy mysticky zaměřen. Prožívá proto ve svém životě vše, na co pomyslí. Jedná se vskutku o člověka, který dokáže být „tím, co myslí”.Druzí lidé mu téměř vždy špatně rozumí, protože neptunská povaha jeho myšlenek získává, když se jí pokouší druhým během absorbující introvertní třetí fáze retrográdního procesu vysvětlit, na podivnosti.Podceňuje sám sebe. Má sklon spíše se uzavírat životu, než aby se snadno vyjadřoval navenek. Někteří lidé s takto postaveným Merkurem mají velké hudební nadání. Protože slova pro ně často představují neadekvátní prostředek, hledají nějaký jiný tvořivý způsob, jak se vyjádřit. Negativem takto postaveného Merkura je, že někteří lidé prožívají dlouhá období duševní deprese, během nichž se pokoušejí roztřídit množství myšlenek, které absorbují z beztvarého vesmíru. Tento člověk je tady proto, aby karmicky pochopil sám sebe na těch nejhlubších úrovních.Za tím účelem tráví většinu času mimo mnohé aktivity vnějšího světa, které by mu bránily vidět jádro své vnitřní bytosti. Vyhýbá se proto světlejší stránce života a zaměřuje velkou část pozornosti na hluboká mystéria, kterými se zaobírá jeho vnitřní mysl.Je do značné míry studentem minulosti a může se stát výtečným metafyzikem, zaměří-li svou mentální energii na univerzální poznání.
.

Retrogradita planét a ich vplyv na naše životy

.
výpočet retrogradity planéty vo vašom horoskope si môžete nájsť na tejto stránke :
.

http://astrologie.najdise.cz/karmicka-astrologie/3-jak-zjistim-sve-retrogradni-planety

 .
zdroj -najdise.cz, anjelskekarty.cz, wikipedia.sk, google.sk
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: