elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Osobná Ročná vibrácia

Posted by elizabethin na 15. júna 2011

Numerológia vypočítava tzv: ročnú osobnú vibráciu. Ide o to zistiť, v akej vibrácii sa v konkrétny rok človek nachádza. Cyklov vibrácií je deväť a cyklicky sa opakujú, s tým, že keď dosiahnu deviaty stupeň, pokračujú znovu od jednotky, no na vyššej úrovni.

K potrebnému číslu, pod ktorého vibráciami sa človek nachádza dospejeme tak, že zrátame deň aj mesiac narodenia a rok posledných narodenín.

napr:osoba sa narodila 7. 3. 1981 a teraz je rok 2011.  Spočíta čísla 7 + 3 + 2 + 0 + 1 + 1 = 14 a spočítame aj cifry, aby sme dostali jednomiestne číslo: 1+4=5, v tomto prípade to je číslo 5.  Osoba s týmto dátumom narodenia sa teda v roku 2011 nachádza vo vibračnom cykle 5.

Uvidíme, ako sadne tento popis:

Osobná ročná vibrácia 1

Číslo 1 predstavuje nové začiatky a príležitosti, väčšiu voľnosť a slobodu. Človek viac túži po samote, až si často pripadá osamelý. Ponúkajú sa mu nové príležitosti v rôznych oblastiach života, aby dokázal prejaviť vnútornú silu a nezávislosť. Keď nevyužije ponúkané možnosti presadiť sa, stratí ich. Pozitívom je, že tento rok je plný nových plánov a začiatkov. Rysujú sa možnosti stretnúť práve osobu, ktorá ponúkne príležitosť presadiť sa. Obdobie je vhodné na zmenu bydliska. Počas tejto vibrácie si ľudia môžu pripadať veľmi osamelí. Je to rok kedy sa ťažko hľadá nejaký priateľ a oni sami majú už v existujúcich vzťahoch problémy. Toto číslo predstavuje nezávislosť, nové začiatky a príležitosti a ľudia chcú robiť veci po svojom. Pre partnera, ktorý je zvyknutý robiť všetko spoločne, to môže byť ťažké, keď zisťuje, že jeho druhá polovička sa začína osamostatňovať. Takto sa chová človek v osobnej vibrácii 1. Je to obdobie, kedy môžu títo ľudia prajaviť viac sily a nezávislosti. Tento rok môže byť plný nových začiatkov a nových plánov a poskytuje určitý oddych od zodpovednosti predchádzajúceho roku.Ľudia ktorí sa po dlhé roky s námahou usilovali aby dosiahli určitý cieľ, sa v tejto vibrácii dočkajú odmeny za svoje snaženie a to, formou či už postupom v zamestnaní, alebo dostanú správu, ktorá bude znamenať v ich živote, pozitívnu zmenu.

Osobná ročná vibrácia 2

Číslo 2 znamená dualitu. Čiže tento rok je určený na nadväzovanie nových vzťahov a všetkým, čo so vzťahmi súvisí. Je to tiež veľmi vhodné obdobie na počatie – gravidita by mala prebehnúť bez komplikácií. Je to obdobie, keď človek lepšie vychádza s priateľmi, dokáže sa deliť o svoje pocity a zážitky. V tomto roku je vhodné nechať dozrieť myšlienky z roku ORV 1, chopiť sa možných príležitostí a čo najlepšie ich využiť. Tento rok sa výborne hodí k naväzovaniu vzťahov. Je to rok kedy sa ľudia najľahšie spriateľujú a so všetkými lepšie vychádzajú. Potrebujú sa podeliť o svoje pocity a každodenné zážitky, ktoré považujú za dôležité. Stres by zasiahol ľudí v priebehu tejto vibrácie veľmi hlboko, preto je dôležité žiť v kľudnom prostredí, kde si môžu udržať životnú rovnováhu, inak im hrozí ochorenie. V priebehu tohto roka budú ľudia ochotnejší ku spolupráci, budú chápavejší a účastnejší. Tento rok treba nechať rozvinúť a dozrieť nové nápady, ktoré sa vynorili behom vibrácie čísla jedna. Treba sa chopiť nových príležitostí ktoré sa objavili a čo najlepšie ich využiť. V priebehu vibrácie jedna, boli zasiate semienka, ktoré môžu výklíčiť a vykvitnúť.

Osobná ročná vibrácia 3

Prináša myšlienkovú činorodosť, potrebu uvoľniť energiu spoločenskými kontaktmi, štúdiom a rôznymi záujmami. Dôležitá je komunikácia a sebavyjadrenie vo všetkých oblastiach, čo prináša profesionálny úspech a intelektuálny rast. Objavujú sa mnohé príležitosti na pokrokové zmeny. Je to najľahší a najdynamickejší rok. Vibrácie sú vhodné na doriešenie a usporiadanie väzieb a vzťahov z minulosti. Ak nie je mentálna energia usmernená správnym smerom, človek sa stáva negativistický, podráždený, kritický až agresívny. Nevýhodou tohto obdobia je aj sklon k rozhadzovaniu. Osobná ročná vibrácia č. 3 so sebou prináša myšlienkovú činorodosť a vyvoláva potrebu uvoľniť energiu rôznymi koníčkami, kontaktmi a štúdiom. V tomto roku je dôležitá komunikácia s dôrazom na sebavyjadrenie vo všetkých oblastiach. Pokiaľ nieje mentálna energia správne usmernená, môžu sa ľudia stať nedotklivými a kritickými, prípadne môžu začať trpieť zlými snami alebo nespavosťou. Nie je to rok pre všedné rutinné činnosti. V tomto roku sa rozbieha obrazotvornorť a všetky činnosti musia byť náročné a podnetné, aby umožňovali plné využitie mentálnej energie, ktorá je k dispozícii. V tomto roku budú možno ľudia nútení vyrovnať sa z minulosťou a z rôznymi nedoriešenými vzťahmi a situáciámi. V tejto dobe sa ľudia veľmi často stretávajú s príbuznými či bývalými milencami, ktorých už dlho nevideli a snažia sa vyriešiť zasunuté problémy, na ktoré sa im až do tejto doby nechcelo myslieť. Táto doba sa tiež dobre hodí k štúdiu, pretože mentálna energia je na vrchole.

Osobná ročná vibrácia 4

Je to fyzicky veľmi náročné obdobie. Človek má tendenciu realizovať sa v práci, pretože má potrebu hmotne sa zabezpečiť a nevníma pritom varovné signály prepracovania. Musí sa naučiť energiu využívať konštruktívne, aby sa zbytočne nepresiľoval a predchádzal nervovému vypätiu.  Človek sa snaží hľadať podporu a povzbudenie, lebo sa cíti neistý a pochybuje o svojich schopnostiach dosiahnuť v živote úspech. Keď sa naučí vyrovnávať psychickú a fyzickú energiu, prinesie mu tento rok veľký úspech a materiálne zabezpečenie. Osobná ročná vibrácia č. 4 je obdobie fyzicky nesmierne aktívne. Ľudia sa musia naučiť dodržovať v tomto roku určitý rytmus, aby svoju energiu vedeli účelne využiť, ale nezašli pritom až za hranicu svojich možností, pretože by mohli ochorieť. V tomto období má totiž človek tendenciu utápať sa v práci a nevenovať pozornosť varovným poznámkam prepracovania sa! Objavuje sa aj sklon k unáhleným rozhodnitiam, ktoré potom možu viesť k roznym obmedzeniam. Ak sa ľudia aj na niečo odhodlajú, zisťujú, že na každom kroku narážajú na prekážky a ustavične im niečo stojí v ceste. V priebehu tohto obdobia, má pre ľudí veľký význam pocit určitého zaistenia. Uvažujú o svojej budúcnosti a o budúcnosti svojich blízkych a plánujú omnoho viac dopredu, ako než v ktorejkoĺvek inej dobe. Preto majú ľudia sklon držať sa doma, nablízku svojej rodiny a známemu prostrediu dávajú prednosť pred zmenou a objavovaním nového. Tento rok sa veľmi hodí k nákupom nehnutelností a k investíciam. Ľudia v tomto roku budú hľadať podporu a povzbudenie, pretože sa možu cítiť neistí a pchybovať o svojej schopnosti dosiahnúť v živote úspech. V priebehu tohto obdobia sa dá dosiahnúť veľa, ale je treba naučiť sa si to poriadne naplánovať a zorganizovať. Pokiaľ sa ľudia naučia odpočívať a vyrovnať sa z energiou ktorá sa im počas tejto vibrácie dostala, tak im tento rok može priniesť mnoho veľkých úspechov.

Osobná ročná vibrácia 5

Číslo 5 znamená posun vpred. Predstavuje zvraty – zmeny a oslobodenie od všetkých obmedzení, ktorým človek podliehal v osobných ročných vibráciách 1 – 4. Toto obdobie dáva podnet na slobodomyseľné (nikým a ničím neobmedzujúce) konanie a otvorenosť. Sloboda je v tejto vibrácii veľmi dôležitá nielen v myslení, ale aj v činoch. Učí nás zodpovednosti voči sebe, ale aj nášmu okoliu. Energiu treba koncentrovať na jeden problém a nerozptyľovať ju na mnoho vecí súčasne. Neodporúča sa púšťať do nepremyslených projektov. Táto osobná vibrácia čísla 5 predstavuje obrat a oslobodenie od všetkých obmedzení, ktorým človek podliehal v priebehu predchádzajúcich 4 vibrácií. Behom tohto obdobia môže dôjsť k potrebným zmenám ako vo vnútri danej osoby, tak aj vo vonkajších okolnostiach. Tu je potrebné naučiť sa vnímať zmeny nie ako neistoty do budúcna, ale ako príležitosť postúpiť ďalej. Je to obdobie, keď človek bude pomerne neposedný, nebude vedieť zostať na jednom mieste a bude cítiť potrebu vymaniť sa so zo zavedených pravidiel a návykov a bude chcieť si vyskúšať vlastnú sebestačnosť. Sloboda je pre človeka v priebehu vibrácie päťky veľmi dôležitá a to platí – jak pre myšlienkovú slobodu, tak tak aj pre fyzickú voľnosť pohybu. Je tu silný pocit potreby byť sám, zájsť si do prírody a trošku sa zasnívať, ale tiež má potrebu byť v spoločnosti, túži po styku s ľuďmi a priateľstve. Táto vibrácia nás učí pristupovať ku zmenám zodpovedne a z ohľadom na potreby všetkých, ktorých sa týkajú, a tak posiľňovať vlastnú vôľu. V tomto roku sa nám môže naskytnúť veľká inšpirácia a naša energia si udrží vysokú hladinu, pokiaľ si stanovíme určitý cieľ a zameriame ju k nemu.

Osobná ročná vibrácia 6

Číslo 6 znamená harmóniu a stabilitu. Táto vibrácia je veľmi priaznivá na vytváranie trvalých vzťahov a upevnenie existujúcich väzieb. Je to obdobie vhodné na počatie a bezproblémovú graviditu. Človek berie ohľad na lásky, rodinu a okolie, čo vníma ako samozrejmosť. Nerobí mu problém poskytovať pomoc. Je pre neho potrebné, aby aj spätne cítil podporu a povzbudenie od svojich najbližších. Šestka je orientovaná na rodinu a tam, kde prevládali nezhody, je dôležité sústrediť sa na harmonizáciu vzťahov. V tejto osobnej ročnej vibrácii čísla 6, sa človek ocitá pred mnohými a rôznymi možnosťami voľby. V predchádzajúcom roku bol vystavený naučiť sa zodpovednosi a poriadku, a v tejto ročnej vibrácii bude týmto skúškam podrobený. Povinnosti, ktoré má voči rodine, priateľom a širšiemu spoločenstvu bude chápať ako samozrejmosť. V tomto období, bude pre človeka bežné, poskytnúť pomoc iným, a aj požiadať o ňu. Bude sa ocitať v situáciách, kde ho bude rodina, alebo známi, žiadať o pomoc. Táto vibrácia dáva človeku veľa inšpirácie a tvorivej energie na to, aby sa naučil násť rovnováhu medzi uvolnením tvorivej energie a nasmerovaním energie ku prospechu rodiny, alebo tej časti spoločenstva, ktorá to potrebuje. Pokiaľ takúto rovnováhu nenájde, tak sa bude cítiť rozpoltený a preťažený mierou zodpovednosti, ktorú na seba zobral, a tu môže dôjsť k zatrpknutosti, ktorá človeka natoľko vyčerpáva, že stráca odolnosť a tak môže ľahko podľahnúť nemoci. Je dôležité vydávať zo seba v tomto roku čo najviac, ale aj nutné uchrániť si pre seba pár kľudných chvíľ. Tu si človek veľmi uvedomuje, že vie ovladať svoje okolie ale aj okolie jeho a to je podstata rovnováhy, ktorej sa tu vie naučiť, pretože je potrebné aby cítil podporu svojich najbližších a tak bude vedieť zvládnuť akúkoľvek situáciu, zhodnotiť ju a rozhodnúť sa! Toto obdobie je najlepšie na zoznamovanie sa z ľuďmi, k vytváraniu trvalých vzťahov, a upevňovaní väzieb vo vzťahoch, ktoré už existujú. V tomto roku sa ľudia zamilovávajú, ženy vydávajú, či majú deti, alebo vnukov. Šestka je číslo nesporne najviac orientované na rodinu a dokonca aj tam, kde v rodine panovali nesváry , pretože so sebou nesie aspekt harmónie, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou, dokáže všetkých zmieriť. V tejto vibrácii, akoby dochádzalo u ľudí k zmene vnútornej chémie alebo dokonca aury, ktorá ich obklopuje, a to zvyšuje ich príťažlivosť pre druhých.

Osobná ročná vibrácia 7

Vibrácia 7 vyvoláva zmeny, ktoré sa môžu bolestivo dotknúť citov. Dochádza k zmenám v milostných aj priateľských vzťahoch, doma aj v práci i v človeku samom. Sedmička je číslo duchovna. Je to namáhavý rok a núti človeka pracovať na sebe a hľadať vlastný vnútorný potenciál. Ide skôr o duchovný rast než o rozvoj fyzických aktivít. Táto vibrácia priam predurčuje zaoberať sa duchovnými otázkami súvisiacimi so životom, životným ponaučením a smrťou. Táto osobná ročná vibrácia čísla 7, vyvoláva zmeny, ktoré sa môžu veľmi bolestne dotknúť citov. Dôjde tu ku zmene v priateľských aj milostných vzťahoch, k zmenám doma, i v práci a dokonca aj vo vnútrajšku človeka. Bude to rok veľmi namáhavý. Celý systém týchto problémov ktoré v tomto období nastanú, má za nasledok, naučiť človeka, aby sa vrátil k vlastným vnútorným zdrojom a začal sa skôr spoliehať na seba než na druhých, a uvedomil si v čom spočíva jeho sila. Sedmička ja číslom duchovna a lekcie tohto roku človeka teda povedú týmto smerom. Bude to rok pokroku, skôr duchovného, ako fyzického a všetko, čo sa v tomto priebehu prihodí, bude nútiť človeka premýšľať nad otázkami súvisiacimi zo životom, životným ponaučením, smrťou a posmrtným životom. Človeka môže v tomto roku postihnúť choroba, alebo strata niekoho z rodiny, či z okrhu priateľov. Bude musieť, možno niekoho ošetrovať, alebo prejaviť súcit a pochopenie ľuďom v ťažkej životnej situácii. V tomto roku ľudia pociťujú potrebu zaoberať sa väčšou mierou druhými, zaujímať sa o ich problémy, a pokiaľ je treba, ponúknu podporu. Ak sa objavia problémy v ich milostných vzťahoch, najľahšie ich vyriešia, trpezlivosťou, rozhovorom a porozumením. Pre celé toto obdobie, by mali ku každej situácii pristupovať s pochopením a ponúkať druhým, čo najláskavejšiu svoju pomoc. Nie preto, že im to pripadá, že by sa to hodilo, ale s úprimnej túžby druhému aspoň trošku uľahčiť život. Pokiaľ sa niekomu podarí k tomuto dospieť, dosiahol nesporne vyššieho stupňa vývoja.

Osobná ročná vibrácia 8

Osmička je číslo karmy a úspech závisí od toho, ako si človek počínal v celom doterajšom živote. Je to vibrácia, v ktorej možno opäť získať pokoj i rovnováhu a ťažiť z predchádzajúcich skúseností. Človek sa v tomto roku môže cítiť fyzicky veľmi unavený, vibrácia však podporuje upevnenie telesnej sily a vôle. Vyhliadky v povolaní sa vyjasnia a milostné vzťahy dospejú k šťastnej rovnováhe. Človek musí konať čestne a bude mať v tomto roku úspech. Treba mať na pamäti, že lásku, silu a moc treba využívať múdro a s citom. Odporúčam otehotnieť. Toto obdobie je vhodné na to, aby človek mohol znovu získať rovnováhu a kľud po zmenách v minulom roku.Je to obdobie, kedy začína čas zúčtovania a za všetko čo dotyčný doposial urobil, jak dobré, tak aj zlé bude patrične odmenený.Príklad pre vysvetlenie: Pokiaľ bol človek doteraz usilovný a pracovitý, tak sa dočká náležitej odmeny.Ale, keď bol sebecký a netolerantný a bez úcty k iným, tak sa dočká spravodlivej odplaty.Platí tu príslovie: čo si si zasadil, to si zožneš.Karma je reťaz príčiny a následku dávania a brania spravodlivosti a nespravodlivosti akcie a reakcie, ktorá trvá dovtedy, kým nieje dosiahnuté prirodzenej rovnováhy a táto rovnováha nezostane zachovaná.Toto je kľúč k životu a celému jeho zmyslu.Toto obdobie môže byť veľmi činorodé a nezávislé, tu môžeš v rôznych smeroch dosiahnúť mnohého!Zdravie by sa tento rok malo zlepšiť a telesná konštitúcia a vôľa sa upevní.Mali by sa Ti vyjasniť aj vyhliadky na povolanie a v milostných vzťahoch je možnosť dospieť k šťastnej rovnováhe.Človek v takejto vibrácii by sa mal držať takéhoto motta, aby budúca vibrácia nebola bolestná :Jednaj poctivo a v tomto roku budeš mať veľký úspech, len maj neustále na pamäti, že k láskavosti je treba veľkej sily, a k uchovaniu vyrovnanej nálady značná energia.

Osobná ročná vibrácia 9

Číslo 9 znamená naplnenie a zakončenie cyklu a posunutie sa do vyššej roviny s novou osobnou ročnou vibráciou 1. Má význam pre rast osobného uvedomenia a zodpovednosti. Je to obdobie veľkého upratovania v psychickej aj fyzickej rovine. Človek bilancuje celý svoj doterajší život a snaží sa urobiť radikálne zmeny v nevyhovujúcich vzťahoch i v zamestnaní. Je to vhodné obdobie na vylepšenie bývania a nákup nehnuteľností. Deviatka podporuje hlad po poznaní a vedie človeka k zamysleniu sa nad zmyslom života. Človek má zároveň vnútornú potrebu usporiadať svoj rebríček životných hodnôt. V tejto dobe môže mať človek pocit, že sa mu majetok, situácia aj ľudia vymykajú z rúk a to môže v tých, ktorí netúžia po zmenách ani pokroku, vyvolať úzkosť a nekľud. Zrovna tak ako os.ročná vib. čísla 7 môžu aj ročné vibraácie deviatky vyvolať mnoho problémov a zmätkov, ale rozdiel je v tom, že zatiaľ čo vibrácia sedmičky je dôležitým obdobím pre rast duchovného uvedomenia, tak deviatka zasa pre rast osobného uvedomenia a tiež osobnej zodpovednosti. V tomto obdobi, môžu zanikať priateľské a milostné vzťahy. Ľudia sa môžu sťahovať, meniť zamestnanie, podnikať ďaleké cesty, meniť smer svojho snaženia, alebo stratiť niečo, čo má pre nich veľkú cenu. Je to rok, kedy je na ľudí kladená zodpovednosť, prípadne ju sami na seba berú. Ľudia sú nútení, usporiadať si svoj rebríček hodnôt a to práve v človeku podnieti mnoho myšlienok, ktoré si potom so sebou prenášajú do ďaľšieho cyklu v ktorom ich rozvinú a rozšíria. Hocaké podnikanie a zodpovednosť tohto roku zvýši uvedomenie a umožní osobný a duchovný rozvoj. Táto ročná vibrácia deviatky môže patriť k najobtiažnejším rokom, ďaľšími podnetne ťažkými sú potom osobná ročná vibrácia štvorky a sedmičky, ale uprostred všetkých neprijemností, ktoré akoby sme k sebe v tejto dobe priťahovali, nám dáva príležitosť niečomu sa priučiť a rozvinúť svoju osobnosť. Najdôležitejšie je vedieť, po čom sa pozrieť, ale keď prejdete svoj život rok za rokom, a porovnáte si svoje osobné ročné vibrácie s úspechmi, problémami, radosťami a ponaučeniami, ktoré vám každý z týchto rokov priniesol, budete k pochopeniu života o mnoho bližšie než predtým.

zdroj-fanby.estranky.sk

10 komentárov to “Osobná Ročná vibrácia”

 1. calieen said

  hmm, som v 1, tak uvidíme….:)

 2. elizabethin said

  cal jednotka je vlemi dobrym rokom a ty si este len v polovici, vela veci ta caka, co sa kristalizuju okolo teba, do ktorych nemozes zasahovat, ale nemozes sa ani pohnut dalej, kym sa nesformuju do reality a nevytvori sa sanca, ktora sa ti ponukne, na tebe je cakat na sancu a zareagovat moje 🙂 musis byt trpezliva a pckat si a zatial sa venovat sebe cali 🙂
  si velmi mudra, laskava a jemna zena, plna sily a pochopenia voci inym 🙂
  tie obdobia icoho su velmi potrebne, lebo vtedy sa clovek je schopny zastavit a pozriet do seba a zapocuvat do svojho srdiecka co mu hovori a to mu radi dobe, vie veci ktore my nasim obmedzenym myslenim pod tlakom reality nevnimame, uci nas byt trpezlivym a vidiet pravu podstatu veci 🙂
  je to velmi dobry rok cali, uvidis, len vyuzi sance ktore ti pridu, neboj sa, ludia co su oklo teba ta podporia 🙂 len si ver a dokazes vela 🙂

 3. calieen said

  Ďakuje Eli, za podporu aj tu :*

 4. Denisa said

  je 7 vhodna na ukoncenie studia, nebude to moc narocne ?

 5. deniska, dovod na ukoncenie musi byt v prvom rade nieco ine ako rocna vibracia 🙂
  ak nie su peniazky, da sa chodit na brigady, ak nestihas s ucenim, da sa preorganizovat cas a urobit si rozvrh podla priorit tak, aby sa to zvladalo, aj pride komplikovanejsi problem, napriklad ako ja som mala babatko, tak aj to sa da zorganizovat a zvladnut, ja osm takto vystudvala 2 vysoke skoly, nazaj sa to da, len si musis dobre zorganizoat cas a urcit priority. a najst si aj cas na oddych relax a mat tu motivaciu, ukoncit ten semester najskor, potom rocnik a potom to ide dalej 🙂
  je to tazke a samozrejme si to vyzaduje vela sebaovladania a sily a energie.
  ale vedz, ze odpoved, na vsetky otazky a rozhodnutia v tvojom zivote su len na tebe a ked ostatni uvidia, ze naozaj chces a vies pre to aj nieco obetovat, je pre teba dolezite, a si ochotna riesit problemy ako prichadzaju, tak ti aj ostatny pomozu, podrzia ta, dodaju silu, ked nebudes vladat, alebo plakat od unavy 🙂
  naozaj sme si strojcami svojeho stastia a zivota a ta sila je v nas.
  neviem aky tam mas problem a studium vie byt zlozite a narocne, ale skusit treba a aj bojovat za svoj sen treba, inak sa nikdy nestane skutocnostou 🙂
  a to ci si v 7, 8, 9 rocnej vibracii, hmhmhm tvoje problemy nevyriesi, len ty sama 🙂
  rocna vibracia ti len pomoze v orientacii toho co sa deje a tato hovori o hladani sily v sebe 🙂 o tom aby sme prebrali zodpovednost za svoj zivot a nebali sa a necakali zlepsenie z tyzdna na tyzden, taketo zmeny prichadzaju postupne a naozaj su odmenou za vytrvalost 🙂
  deniska nech uz je problem v comkolvek, snaz sa ho zadefinovat z coho prameni a co je jeho dovodom a potom co ta budu stat riesenia a potom si skus povedat, ci ti to nebude stat za tu namahu a naozaj vsetci ludia, veci a situacie co sa stanu a budu okolo teba, su tu na to, aby ti pomahali a preto sa na to tak aj pozri. aj negativna vec ti vie pomoct a posunut ta dopredu, ukaze ti kolko silyv sebe mas 🙂
  preto sa nevzdavaj a nerob unahlene rozhodnutia 🙂
  ja ti drzim palceky, vsetko stoji v zivote namahu, ale potom si to aj vazime asme na seba hrdi a mame ten pocit zadost ucinenia, ze sme to zvladli 🙂 skus si pohovorit o probleme s niekym blizkym, castokrat ini nam daju iny pohlad, ktory mi pre unavu momentalne nevidime 🙂
  tak drzim palceky 🙂 nech sa dari 🙂
  papa a pekny den deniska 🙂

 6. Denisa said

  dakujem velmi pekne za povzbudive slova, verim, ze to studium dokoncim (caka ma to v septembri 2012), pretoze mam podporu svojho okolia ako pisete:) je to moja druha VS a studujem popri dvoch malych detoch (2,4 rocne), preto je to pre mna nesmierne tazke, aj ked vsetci do mna vkladaju vela nadeje, tvrdia, ze to urcite zvladnem, niekedy o sebe pochybujem a mam to chut vzdat, najma kvoli tomu, zeby som sa najradsej venovala drobcom, ale mam tiez taky pocit, ako pisete, ze mam silu zvladnut to vsetko naraz, ak si spravne rozdelim cas, ale viem, ze to nebude zadarmo, ze to bude stat vela vela namahy:) trochu ma to stoji aj zdravie, zacali sa mi problemy s klbami, ktore sa mi podarilo alternativne (uplne bez liekov) dostat pod kontrolu, stravou, odpocinkom a tak… viem, ze tym, ze studujem, su moje deti niekedy ukratene o moju pozornost, ale robim to aj pre nich, aby som potom ako zacnem po rodicovskej dovolenke robit, nasla pracu, ktora mi dovoli venovat sa im viac a uzivit ich. este raz dakujem:)

 7. deniska, si uzasna zena 🙂 ja ti budem drzat palceky a kedykolvek napis, podporim ta tiez, viem ake je to tazke a aj ake pochybnosti clovek o sebe ma a aky je unaveny a aj vycerpany vsetkym a vsetkymi a pritom potrebuje len troska kludu 🙂 snaz sa nasjst cas aj pre seba, ak sa to bude dat 🙂 viem ako to myslis a deti budu urcite na teba potom pysne a aj ty, ze si to zvladla deniska, len nech to nie je na ukor zdravia a oddychu dobre? to viem ja poradit, najst si cas vypnut a aj s detmi sa zahrat a ist sa prebehnut alebo hlavku vyvetrat a, uvidis ,tu silu mas naozaj v sebe a tak s nou treba aj optimalne narabat a nenechat sa vycerpat riesenim somariniek a banalit 🙂
  deniska prajem vsetko dobre, davaj si pozor na seba a na svoje telicko, dopraje mu aj relax aj pohyb aj opateru,nech vidi ze ti sluzi dobre a potom sa budes moct nan aj spolahnut a podpori ta 🙂 tie klby zneju dobre, si mudra a laskava zena, ktore citlivo vnima nie len svoje potreby ale aj svojeho okolia , tak to dobre dopadne, uvidis 🙂 vsetko bude dobre, pekny den prajem a opatruj sa deniska aj s detickami

 8. iw said

  ja mam teraz 9-ku….je mozne ze mam totalnu existencnu krizu? ze proste neviem sa dostat z negativnych myslienok. Rozmyslam co v mojom zivte ma vlastne tesi. A mozm sa citim strasne sama? leb tak sa tento rok citim…a este ma to caka do maja kymmi zacne jednotka…dufam ze ta jednotka so sebou prinesie uz nieco nove a pozitivne…dakujem 🙂

 9. Sandra said

  myslíte si, že je osobná ročná vibrácia č. 2 vhodná na zmenu práce? ďakujem za názory / skúsenosti 🙂

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: